AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE GRUP ESCOLAR I CELADOR/A D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal.
Nmero de convocatria: 13/2019.
Subgrup: Agrupacions professionals.
Categoria: Ordenana, celador/a de grup escolar i celador/a d'installacions esportives.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 63, de 16 de maig de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de maig de 2019.
Import a pagar: 7 euros.

>> Anunci de la Comissi de Valoraci amb els resultats definitius del procs selectiu, segons es cont en els segents annexos, ordenades segons la seua puntuaci de major a menor, una vegada concls el perode d'allegacions:

         Llistat definitiu.

         Llistat definitiu temps parcial.

         Llistat definitiu diversitat.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es:
     (Termini de presentaci d'allegacions del 20 de juny al 4 de juliol)

         Annex I: Llista d'admesos/es.

         Annex II: Llista d'exclosos/es.

>> Anunci de designaci de la Comissi de Valoraci.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Annex I: Full d'Autobaremaci.

>> Annex II: Cursos de Formaci i Perfeccionament.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.

volver