L'Ajuntament de Castelló de la Plana autenticarà la seua actuació administrativa automatitzada a través de segells electrònics vinculats als seus òrgans administratius. A continuació es relaciona la llista actualitzada d'aquests sistemes de signatura electrònica.

Segells electrònics en vigor


Segell electrònic de Secretaria General de l'Administració Municipal.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): 25 7d 3e 43 2d bf 28 22 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 26/11/2013 14:21:41 GMT - 25/11/2016 14:21:41 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): a7:13:fc:3b:a9:a9:77:23:e9:96:2c:25:34:0a:6f:37:a6:bd:ce:99

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Secretaria General del Ple.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): 5f fa 90 e4 9a 62 91 22 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 05/12/2013 15:50:50 GMT - 04/12/2016 15:50:50 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 72:7a:f2:b2:72:1e:a5:4f:c6:5f:bc:ea:7d:19:c2:f9:d5:75:b6:23

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Novena Tinència de Alcaldia.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): 3b db 68 ba 46 05 d7 75 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=NOVENA TENENCIA DE ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 05/06/2014 13:44:57 GMT - 04/06/2017 13:44:57 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 70:48:36:f3:f2:d7:0a:0b:04:c0:46:7a:d8:6c:ae:af:ba:ec:d5:40

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Delegació d'Innovació i Noves Tecnologies en Serveis Municipals.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): 31 c8 d2 7f 86 8b b5 79 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=DELEGACION DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 26/06/2014 10:14:52 GMT - 25/06/2017 10:14:52 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 24:6a:41:c8:bc:3c:a7:06:4e:27:24:a2:79:43:ea:21:ba:f5:2d:25

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic del Òrgan de Gestió Tributària.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): 68 cf 8e c5 b0 75 44 39 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 30/06/2014 13:55:29 GMT - 29/06/2017 13:55:29 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 5c:5a:20:89:0a:7f:c6:32:31:b7:33:26:c7:fe:a0:8f:39:5f:b5:c8

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Secretaria Tauler d'Edictes.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie): 3f d1 59 87 3a 79 16 ee (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA TABLON EDICTOS

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 06/09/2012 11:51:51 GMT - 06/09/2015 12:01:51 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 37:49:89:32:86:a3:9e:63:ce:0a:70:6f:25:23:b8:74:75:3e:35:bc

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic del Negociat de Central y Actes

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 36 57 ab 4b a6 12 01 eb (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=NEGOCIADO DE CENTRAL Y ACTAS

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 04/09/2012 10:45:21 GMT - 04/09/2015 10:55:21 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): b7:da:2b:8a:63:c1:a2:e8:2b:8f:a2:b3:3d:67:b2:e2:2c:7f:3d:fc

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic del Negociat d'Administració Municipal

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 12 03 67 71 48 dd 02 0d (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=NEGOCIADO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 04/09/2012 10:44:50 GMT - 04/09/2015 10:54:50 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 35:61:75:ca:9c:70:e2:1b:28:59:0a:c5:ff:b0:e7:17:b1:40:12:cb

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segells electrònics revocats o fora del període de validesa


Els següents segells electrònics han estat revocats, al canviar el titular de l'òrgan corresponent, o han caducat, al superar-se la data de fi de validesa.

Els documents signats amb aquests segells electrònics incorporen Segellat de Temps (la font de temps prové del Servidor TimeStamp de la ACCV), amb el que pot verificar-se que la signatura digital va ser aplicada abans que el certificat corresponent fos revocat. .

Segell electrònic de Alcaldia

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 37 56 96 ff a3 d3 1c 28 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SELLO DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 28/07/2011 13:15:23 GMT - 27/07/2014 13:25:23 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 4d:65:d9:68:e6:1a:30:75:11:df:d2:73:26:c9:44:38:47:8b:0d:92

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Secretaria General de l'Administració Municipal.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) :71 8f 9d 4f 96 0c 98 1c (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 04/06/2013 11:39:31 GMT - 03/06/2016 11:39:31 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 2b:b0:17:a7:fb:e9:09:37:2f:e0:e2:73:62:33:3b:69:86:b0:f1:1e

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Viceintervenció Municipal

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 65 d3 4b 2f 14 98 59 ad (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=VICEINTERVENCION MUNICIPAL

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 03/07/2013 09:18:15 GMT - 02/07/2016 09:18:15 GMT..

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 66:31:a3:3b:86:fb:3b:49:4c:06:a2:b0:23:8f:b4:d9:15:e9:37:bf

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Tercera Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 3d 06 d1 36 c0 e9 56 18 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=TERCERA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 03/08/2011 10:14:44 GMT - 02/08/2014 10:24:44 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació ).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): fa:79:ea:4a:ce:58:f0:5d:e6:5f:53:c0:17:f9:d5:69:35:1b:1d:33

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Quarta Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 21 8c d3 db 55 02 f1 b5 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA CUARTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 08/06/2011 13:52:54 GMT - 07/06/2014 14:02:54 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 6d:2e:68:4d:95:61:b0:84:1b:0e:8a:85:05:c6:f5:d3:a3:db:0f:02

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Quinta Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 02 de 9d 65 b5 dd 07 58 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=QUINTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 03/08/2011 10:14:11 GMT - 02/08/2014 10:24:11 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): ad:e5:ba:c7:41:53:c2:00:de:11:00:f6:0c:21:de:d4:de:d3:8c:bc

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Sisena Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 0c bc 64 59 97 27 39 37 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA SEXTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 08/06/2011 13:51:20 GMT - 07/06/2014 14:01:20 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): c5:20:01:3a:ac:4e:ff:7a:75:0c:4c:67:e6:0c:d1:37:e7:bd:0a:c1

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Vuitena Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 12 a7 63 25 79 77 0f 5a (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA OCTAVA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 08/06/2011 13:52:24 GMT - 07/06/2014 14:02:24 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 51:62:25:9e:9b:ea:4c:ed:2f:2f:d8:f9:6b:d1:80:dd:2c:24:14:d8

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Delegació de Hisenda

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 27 6d 84 cd 97 42 a5 92 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA DELEGACION DE HACIENDA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 08/06/2011 13:51:58 GMT - 07/06/2014 14:01:58 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): c2:c9:84:a8:92:25:bb:77:7d:9c:03:4e:4e:24:0b:2c:f2:a2:7d:d6

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Secretaria General del Ple

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 3e fa c9 36 51 e3 34 66 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 15/06/2010 09:52:55 GMT - 14/06/2013 10:02:55 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): d8:21:86:89:07:0a:95:83:3e:19:30:d0:48:17:5e:d6:fc:94:c3:20

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Oficialia Major

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 49 0c 41 1a ff 0b 0a f3 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=OFICIALIA MAYOR

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 26/07/2010 09:22:14 GMT - 25/07/2013 09:32:14 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): db:f3:d4:46:1c:fe:35:2f:95:6b:03:6f:d9:30:94:4c:9f:4b:c0:11

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Secretaria General de l'Administració Municipal.

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 78 b8 91 51 08 21 ee e0 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 11/06/2010 12:18:30 GMT - 10/06/2013 12:18:30 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): c0:54:c0:c0:82:51:cc:1a:7f:49:b2:f3:4f:19:3d:0e:33:e3:dd:62

  7. Comprobación del estado de revocación del certificado:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Viceintervenció Municipal

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 6c ce c9 91 ac 7d 61 9c (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=VICEINTERVENCION MUNICIPAL

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 30/07/2010 14:02:28 GMT - 29/07/2013 14:12:28 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 32:da:32:07:54:42:e5:1d:5c:1f:9d:95:77:19:88:5a:64:8f:ef:66

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Alcaldia

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 4c a1 f4 95 50 ab b1 27(hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 16/06/2010 14:20:55 GMT - 27/07/2011 10:12:52 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació ).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 0c:fe:16:04:7c:a3:ef:fa:6a:88:e4:65:e2:d9:1b:e5:f6:1e:10:4d

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Tercera Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 28 98 dc d5 6f bd 00 11 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=TERCERA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 16/06/2010 14:21:59 GMT - 04/07/2011 13:15:54 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació ).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 39:21:40:5d:55:d3:26:79:d4:f3:19:c7:60:77:5f:d5:3f:4d:a4:d2

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Cinquena Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 17 c2 7f 5b 70 d0 6e 4e (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=QUINTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 16/06/2010 14:21:21 GMT - 04/07/2011 13:07:10 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació ).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 44:ef:19:fd:3e:c4:0d:f4:02:55:1d:47:fe:b9:77:9d:cf:67:ab:cc

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Sisena Tinència d'Alcaldía

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 5b 0e 69 fa 42 11 c7 e4 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SEXTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 16/06/2010 14:22:19 GMT - 04/07/2011 13:20:09 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació ).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): e6:c9:18:bc:6c:01:b9:b3:7d:12:07:26:7a:81:2e:93:0c:54:9d:b9

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Delegación d'Economia e Hisenda

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 06 94 0d c3 49 dc 7d 3e (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 16/06/2010 14:21:40 GMT - 04/07/2011 13:11:32 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació ).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): b7:cc:49:8d:a0:de:d1:ca:03:10:61:3c:2b:ed:94:97:86:41:ef:14

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de Secretaria General del Ple

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 23 33 45 9e 42 68 9d b2 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 11/06/2010 11:35:41 GMT - 14/06/2010 13:33 GMT (l'última data i hora es corresponen amb la data i hora de revocació).

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): a4:46:ea:fa:67:85:c2:20:79:c9:0a:b6:52:ab:5d:b8:be:de:4d:fc

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrònic de la Secció d'Informació, Atenció a la Ciutadania i Participació Ciutadana

La informació continguda en el seu certificat electrònic de dispositiu segur és la següent:
  1. Codi únic d'identificació (Nombre de sèrie) : 09 97 2f 4d 5e f2 b8 86 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificació del segell electrònic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrónico, CN=SECCION INFORMACION ATENCION Y PARTICIPACION

  4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 16/07/2010 07:50:15 GMT - 15/07/2013 08:00:15 GMT.

  5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 2f:06:42:fe:d3:50:89:39:e2:af:fd:e0:30:78:ff:cc:14:ae:22:d0

  7. Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es