Els serveis electrònics publicats en la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana facilitaran diferents sistemes d'identificació i autenticació dels ciutadans, en funció del nivell de seguretat exigit per a cada un d'estos serveis. D'aquesta manera es preveuen dos mitjans d'accés descrits a continuació:

1. Firma electrònica basada en certificat reconegut.


L'Ajuntament de Castelló de la Plana admet els sistemes de firma electrònica dels següents prestadors de serveis de certificació.

1.1. Firma electrònica reconeguda basada en els certificats reconeguts de persona física inclosos en el Document Nacional d'Identitat Electrònic.
 • Identificació comercial del prestador de serveis de certificació: Direcció General de Policia.
 • Nom distingit del prestador de serveis de certificació: OU=DNIE, O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, C=ES.
 • Domini del prestador de serveis de certificació: http://www.dnielectronico.es.
 • Obtenció del DNI electrònic en una oficina d'expedició de la Direcció General de Policia.

1.2. Firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut per a ciutadà de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
 • Identificació comercial del prestador de serveis de certificació: Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana - ACCV.
 • Nom distingit del prestador de servicis de certificació: CN=ACCV-CA2, OU=PKIGVA, O=Generalitat Valenciana, C=ES.
 • Domini del prestador de servicis de certificació: http://www.accv.es.
 • Obtención d'un certificat reconegut de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

1.3. Firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut de persona física de l'Autoritat de Certificació Camerfirma S.A. (Servei de Certificació Digital de les Cambres de Comerç).
 • Identificació comercial del prestador de serveis de certificació: Autoritat de Certificació Camerfirma S.A.
 • Nom distingit del prestador de serveis de certificació: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA C=ES.
 • Domini del prestador de serveis de certificació: http://www.camerfirma.com.
 • Obtenció d'un certificat reconegut de l'Autoritat de Certificació Camerfirma S.A. (Servei de Certificació Digital de les Cambres de Comerç).

2. Firma electrònica basada en claus concertades.


Firma electrònica basada en la utilització de claus concertades entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana i el ciutadà a través d'un procés de registre previ.