Està en: INICI > Urbanisme
PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA ESPECIAL PER A OBTENIR SÒL DOTACIONAL PÚBLIC I MILLORA DE LES RIBERES DEL RIU SEC EN LA ZONA DE CRÉMOR

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8397, de 4 d'octubre de 2018.

LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA ESPECIAL ESTARÀ EXPOSADA AL PÚBLIC PER A LA SEVA CONSULTA I PRESENTACIÓ D’ALEGACIONS DES DEL 5 D’OCTUBRE FINS AL 12 DE DESEMBRE

LA SESSIÓ EXPLICATIVA OBERTA AL PÚBLIC SOBRE EL CONTINGUT DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA ESPECIAL SE CELEBRARÀ EL DIA 7 DE NOVEMBRE A LES 18:00 HORES A LA TINÈNCIA D’ALCALDIA OEST: MASET BLAU (Plaça Llacunes de Ruidera, s/n)

Documentació sotmesa a informació pública:

1. PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PLA ESPECIAL.

2. PLA ESPECIAL.

PLA ESPECIAL PER A OBTENIR SÒL DOTACIONAL PÚBLIC I MILLORA DE LES RIBERES DEL RIU SEC EN LA ZONA DE CRÉMOR.
(Códi hash: BA2EFB3616D1B0FCA8D972F2939339B860F02E452F134B187A5FC4DA8FE65914)


3. Annex I: ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.

 • Portada.
 • Índex.
 • Memòria.
 • Índex i subportades d'annexos.
 • Annex I. Informació relativa a l'estudi de paisatge:
 • 1. Paisatge de mosaic natural - artificial.
 • 2. Paisatge de rius i rambles.
 • 3. Paisatge urbà de la ciutat de Castelló.
 • 4. Recursos paisatgístics d'interés ambiental.
 • 5. Recursos paisatgístics d'interés cultural.
 • 6. Fitxes dels recursos paisatgístics d'interés visual. Fites.
 • 7. Fitxes dels recursos paisatgístics d'interés visual. Rutes escèniques.
 • 8. Qualitat del Paisatge. Dades de valoració.
 • 9. Dades del Pla de participació pública.
 • Annex II. Informació relativa al Màster pla desenrotllat i que inclou l'àmbit del pla especial:
 • 1. Panell del corredor mediambiental del riu Sec.
 • 2. Fitxa d'actualització 7: Parc urbà "Crémor - riu Sec".
 • 3. Fitxa d'actualització 8: Parc urbà.
 • Annex III. Informació relativa al pla especial:
 • 1. Pla d'ordenació. Sòls dotacionals que s’obtindran.
 • 2. Zonificació. Inserció en l'ordenació urbanística.
 • Annex IV. Pla de participació pública:
 • - Memòria.
 • - Enquesta.
 • - Informe de resultats.
 • Índex de Plànols:
 • 1. Situació.
 • 2. Emplaçament sobre ortofoto.
 • 3. Unitats de paisatge.
 • 4. Recursos paisatgístics.
 • 5. Mapa de visibilitat.
 • 6. Infraestructura Verda.
 • 7. Mesures d'integració paisatgística.

 • Diligència de codis hash de la documentació de la versió preliminar del Pla especial per a obtenir sòl dotacional públic i millora de les riberes del riu Sec en la zona de Crémor i l'estudi d'integració paisatgística.

  Documentació complementària:

  1. Sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental.

  2. Addenda a la sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental.

  3. Informe ambiental i territorial estratègic.

  4. Acord de plenari de 27 de setembre de 2018 d'informació pública.

  5. Anunci de l'acord d'informació pública. Diari oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8397, de 4 d'octubre de 2018.

  NOTA: Aquest procés d'informació pública es mantindrà durant 45 dies hàbils des de la publicació del corresponent acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Durant el termini indicat qualsevol persona podrà formular-hi al·legacions i observacions i aportar-hi tot tipus de documentació o mitjans de prova que consideren adequats en el seu suport.

  volver