BONIFICACIONS FISCALS EN IMPOSTOS

Pot punxar ac per a trobar la informaci dels articles corresponents a les bonificacions fiscals en Impostos, que a continuaci es detallen:

1. IMPOST SOBRE BNS IMMOBLES
 • 1.1. BONIFICACIONS PER FAMLIA NOMBROSA (ART. 6).
 • 1.2. BONIFICACI PER OBRES EMPRESES D'URBANITZACI, CONSTRUCCI I PROMOCI IMMOBILIRIA (ART. 7).
 • 1.3. BONIFICACI HABITATGES VPO GENERALITAT (ART. 7 BIS).
 • 1.4. BONIFICACI ORGANISMES PBLICS D'INVESTIGACI (ART. 8).
 • 1.5. BONIFICACI PER ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS, HISTRIC-ARTSTIQUES O DE FOMENT OCUPACI (ART. 8 BIS).
 • 1.6. BONIFICACI APROFITAMENT ENERGIA SOLAR (ART. 8 TER).
 • 1.7. BONIFICACI IMMOBLES RSTICS EN EXPLOTACI (ART. 8 QUATER).
 • 1.8. BONIFICACI CEMENTERI (ART. 8 QUINQUIES).

2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCI MECNICA
 • 2.1. BONIFICACI VEHICLES HISTRICS, MS DE 25 ANYS I AMB ETIQUETA AMBIENTAL O BLAVA (ART. 8).

3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALLACIONS I OBRES
 • 3.1. BONIFICACIONS PER CONCRRER CIRCUMSTNCIES SOCIALS, CULTURALS, HISTRIC-ARTSTIQUES O FOMENT OCUPACI (ART. 5.2A),B) i C)).
 • 3.2. BONIFICACI ELIMINACI BARRERES ARQUITECTNIQUES MAJORS 60 ANYS EN DOMICILI HABITUAL (ART. 5.2 D)).
 • 3.3. BONIFICACI PER INCORPORACI ENERGIA SOLAR (ART. 5.3).
 • 3.4. BONIFICACI OBRES PER A AFAVORIR ACCS I HABITABILITAT DISCAPACITATS (ART 5.5).

4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONMIQUES
 • 4.1. BONIFICACIONS PER INICI D'ACTIVITAT (ART. 3 BIS A)).
 • 4.2. BONIFICACIONS PER CREACI D'OCUPACI INDEFINIDA (ART. 3 BIS B)).
 • 4.3. BONIFICACIONS PER CREACI D'OCUPACI (ART. 3 BIS C)).

5. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • 5.1. BONIFICACIONS PER TRANSMISSIONS MORTIS CAUSA (ART. 18.3).