LAjuntament de Castell ha incorporat en lOrdenana Fiscal de lImpost dels Bns Immobles de lany 2021 bonificacions per a les parcelles de naturalesa rstica que mantinguen la seua producci agrria o ramadera amb lobjectiu dincentivar lactivitat econmica en el sector primari, que considerem especial inters i dinters municipal dacord amb lArticle 73, 2, quter de la Llei 2/2004 Reguladora de les Hisendes Locals. Una bonificaci del 50 % de limport del rebut per a aquelles finques en explotaci acreditada i del 70 % per a aquelles que a ms ho fan amb certificaci ecolgica.

Esta bonificaci queda recollida en lArticle 8 quter de lOrdenana Fiscal Reguladora dels Impostos de Bens Immobles de lAjuntament de Castell per a lany 2021.

Ordenana de lIBI de lAjuntament de Castell 2021

Requisits

Per a poder accedir a aquesta bonificaci s'han de complir els segents requisits ats el tram bonificable al qual s'opti:

Bonificaci del 70% de la quota integra dels immobles de naturalesa rstica que actualment es trobi en producci agrria ecolgica, acreditada a travs dels segents documents:
  • Certificaci del Comit d'Agricultura Ecolgica (CAU)
  • Certificaci del segell ecolgic de la producci
  • Justificant de la sollicitud dinici dels trmits per a la certificaci de producte ecolgic


Bonificaci del 50% de la quota integra de l'impost, als immobles de naturalesa rstica en els quals desenvolupen activitat de carcter agrcola i degudament acreditada mitjanant els segent documents:
  • Rebut de pagament de reg d'alguna parcela del Sindicat de Regs de Castell o de la comunitat de regants del Pantano de Maria Cristina
  • Certificat de producci agrria per part de la comunitat de regants del Coto Arrocero (lAjuntament es guarda el dret de corroborar dita producci)
  • Quadern d'explotaci i inscripci en el Registre General de la Producci Agrcola (REGEPA)
  • Certificaci directa mitjanant personal del propi Ajuntament


Perode d'aplicaci

Impost de Bens Immobles a liquidar en lany 2022 i en endavant.

Data limit de presentaci

1 de mar de 2022.

Presentaci de sollicituds

Les sollicituds de les bonificacions es podran solicitar tant en el Registre General de lAjuntament de Castell (Palau de la Festa, Carrer Riu Sella, 1), com mitjanant el trmit telemtic de la seu electrnica habilitat per a tal efecte.

>> Ms informaci per a la tramitaci a la Seu Electrnica