Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte d´instalació de calefacció en CEIP Obipo Climent de Castelló".

Nº Expte Gestiona: 44348/2015Órgano de Contractació:

Fecha adjudicación del contracte: 23 de desembre de 2015.

Decret Sext Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatario:Telecso, SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 22 de gener de 2016

  Anunci d´Adjudicació.

Data de formalització del contracte: 21 de gener de 2016.

Anunci de Formalització.volver