Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de 2a Fase del pàrquing d’autocaravanes en el Grau de Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/18 G-2016/25848
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 08/11/2016
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016 

OBERTURA DE SOBRES:
- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:15 hores en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre B
- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 2 de desembre de 2016, a les 14:15 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre C
- Data lectura informe sobre C i proposta d’adjudicació: el 9 de desembre de 2016, a les 8:30 en el segon pis de l'edifici Noble  
   . Acta proposta adjudicació 


Data adjudicació del contracte: 29 de diciembre de 2016.

Anuncio Adjudicació.

Data formalització del contracte: 20 de febrer de 2017.

Anuncí Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
Anunci Licitació
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Diligència aprobació PCA
Projecte

volver