Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Rehabilitació de la "caseta del pou" i el "colomer" del Parc Ribalta de Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/16 G-2016/25758
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 17 de novembre de 2016
Data fi presentació proposicions: Fins al 30 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 17 de novembre de 2016 

OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 2 de decembre de 2016, a les 08:45 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobres B
-Data lectura informe tècnic sobres B i obertura dels sobres C, acte públic: dimecres, 7 de desembre de 2016, a les 09:15 hores, en el segon pis del Edifici Noble.
   . Acta sobres C
- Data lectura informe sobre C i proposta d’adjudicació: el 14 de desembre de 2016, a les 8:15 en el segon pis de l'edifici Noble.
   . Acta proposta adjudicació 


Anunci Adjudicació

Anunci Formalització

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació
- Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- Diligència PCA
- Projecte

volver