Està en: INICI > Urbanisme
En l'actualitat s'est tramitant un nou Pla General de Castell de la Plana. Fins que s'aprove definitivament, s'aplicaran les normes urbanstiques transitries d'urgncia aprovades per Acord del Consell de 27 de febrer de 2015, publicat en el DOCV nm. 7476, de 2 de mar de 2015.

Les referncies que es fan a continuaci a les modificacions del Pla General sn a ttol merament informatiu.

 • 1. MODIFICACIONS PUNTUALS 11 A 17 DEL PLA ESPECIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I.
  ms informacin
 • 2. MODIFICACIO PLA GENERAL ENTRE ENTORN DE LHOSPITAL GENERAL I EL LLIT DEL RIU SEC
  ms informacin
 • 3. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL EN L´AMBIT DE LA UNITAT D´EXECUCIO 09-UE-I, SITUADA ENTRE LA QUADRA LA TORTA I LA QUADRA MORTERAS I TERRENYS LIMITROFS
  ms informacin
 • 4. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA QUE AFECTA A LES ALINEACIONS DE LES URBANITZACIONS LOS OLIVOS I TOSSAL DE VERA
  ms informacin
 • 5. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA RELATIVA A L´ORDENANÇA PARTICULAR Z-RD
  ms informacin
 • 6. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL DORDENACIO URBANA QUE AFECTA LES UNITATS DEXECUCIO 04-UE-I I 28-UE-I
  ms informacin
 • 7. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´RDENACIO URBANA RELATIVA A L´AMPLIACIO D´USOS COMPATIBLES EN L´ORDENANÇA Z-8 PL3 COM I LA SUBSTITUCIO DE L´US DE SALES DE REUNIO PER OCI I ESBARGIMENT: PERMES EL GRUP A EN ELS ARTICLES 18, 26, 33 I 40 DE L´ORDENANÇA Z-8 PL3
     MEMORIA
     ORDENANÇES PLA VIGENT
     ORDENANÇES PROPOSTES

  ms informacin
 • 8. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA RELATIVA A L´AMPLIACIO DE ZONA VERDA I CREACIO DE ZONA ESPORTIVA AL COSTAT DE LA RONDA SUR
    MEMORIA
    SITUACIO
    ESTAT ACTUAL
    MODIFICACIO PROPOSTA

  ms informacin
 • 9. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA Nº 11 CENSAL III
  ms informacin
 • 10. MODIFICACIO RELATIVA AL FONS EDIFICABLE EN LA PARCEL.LA SITUADA AL CARRER ADOBERIES Nº 49
  ms informacin
 • 11. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL QUE AFECTA  A LA TIPOLOGIA DE VIVENDES DE PROTECCIO PUBLICA EN EL PLA PARCIAL LLEDO II
  ms informacin
 • 12. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL RELATIVA AL TRAÇAT D´UN VIAL EN EL POLIGON DEL SERRALLO
  ms informacin
 • 13. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL RELATIVA A L´ESTABLIMENT DE LA PROPORCIO DE VIVENDES DE PROTECCIO PUBLICA A LOCALITZAR I MATERIALITZAR EN ELS DESENROTLLAMENTS URBANISTICS. Excm. Ajuntament Ple de 24 de juny de 2010
  ms informacin
 • 14. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA QUE AFECTA A LA URBANITZACIO "LA GALERA" SITUADA EN LA CARRETERA DE L´ALCORA. Excm. Ajuntament Ple de 24 de juny de 2010
  ms informacin
 • 15. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA RELATIVA A LA REGULACIO DE L´US ESTACIO DE SERVEI A LA CIUTAT DEL TRANSPORT
  ms informacin
 • 16. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL RELATIVA A L´ORDENACIO DEL TERRENYS SITUATS ENTRE EL RIU SEC, CARRETERA DE L´ALCORA, SÓL URBÀ I UNITAT D´EXECUCIO 51-UE-R I A L´ILLA DELIMITADA PELS CARRERS MESTRE ARRIETA, GERMANS QUINTERO I TRAVESSIA GERMANS QUINTERO
  ms informacin
 • 17. MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA, RELATIVA AL CANVI DE DESTI DE LA DOTACIO PUBLICA AD-LO/344 (GARATGE ANGLES) I DE LA DOTACIO PRIVADA TD-RA*/164 (ASIL) I LES CORRECCIONS D´AJUSTAMENT AMB ELS PLANOLS D´ORDENACIO I VOLUMETRIA EN L´ILLA
  ms informacin
 • 18. MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA RELATIVA A L´ORDENANÇA Z8-PL2, SUBZONA RUF-2 DEL PLA PARCIAL LLEDO II.
  ms informacin
 • 19. MODIFICACIO DE L´US DOCENT EN L´ORDENANÇA Z-8-PRS DEL PLA PARCIAL RIU SEC.
  ms informacin
 • 20. MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL RELATIVES A L´ADAPTACIO DE RESERVES DOTACIONALS PRIVADES A LA NORMATIVA VIGENT EN EL SECTOR R-5 RIU SEC I EN ELS AMBITS DELS SECTORS PP 1-GUMBAU, PP 2-TAXIDA, PP 3-LLEDO 1.
  ms informacin
 • 21. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D´ORDENACIÓ URBANA PER A LA INTRODUCCIÓ DE L´ÚS DOTACIONAL RESIDENCIAL (DR) I DE L´ÚS DOTACIONAL MÚLTIPLE (DM) I LES SEUES ORDENANÇES REGULADORES.


  ms informacin
 • 22. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL RELATIVA A L´ADAPTACIÓ DE L´ORDENANÇA ZV (zones verdes) A LES DETERMINACIONS DE L´ARTICLE 128 DEL REGLAMENT D´ORDENACIÓ I GESTIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA.  ms informacin
 • 23. MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL RELATIVA A LA CLASSIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA CONSOLIDADA I CLASSIFICADA COM A SÒL URBANITZABLE INCLOSA EN EL SECTOR 13-SU-I


  ms informacin
 • 24. MODIFICIACIO DEL PLA GENERAL DENOMINADA ARRIETA - BOVALAR
  ms informacin
 • 25. MODIFICACIO DEL PLA ESPECIAL DE LA MARJALERIA RELATIVA AL CANVI D´US RESIDENCIAL A US DOTACIONAL RELIGIOS D´UNA PARCEL.LA SITUADA A LA MARJALERIA EN LA QUAL S´EMPLAÇA L´ ERMITA DE SANT ROC DE LA DONACIO
  ms informacin
 • 26. MODIFICACIO DEL PLA GENERAL RELATIVA A L´ORDENACIO DEL SECTOR 01-SU-R  I A LES UNITATS D´EXECUCIO 10-UE-R I 12-UE-R. Excm. Ayuntament Ple de 24 de juny de 2010
  ms informacin
 • 27. MODIFICACIÓ 11RELATIVA A LA REORDENACIO URBANISTICA DE LA ZONA SUD-EST (CENSAL III) I A L´OBTENCIO DE SOL DOTACIONAL PUBLIC.

  ms informacin