Està en: INICI > Notícies

La nova ordenana de Convivncia Ciutadana ha sigut redactada "per i per als ciutadans i s bona i positiva per a Castell i els seus vens"

Divendres, 30 de Maig de 2008

El regidor de Seguretat Pública, Joaquín Torres, ha presentats este matí un dels textos més importants pels que es regirà la ciutat una vegada siga aprovat per ple i finalitze el període dexposició pública com és lordenança de Convivència Ciutadana que ha sigut redactada "per i per als ciutadans i és bona i positiva per a Castelló i els seus veïns", hi ha el dit Torres, qui ha posat de manifest la seua satisfacció per este document que ha aprovat este matí la Junta de Govern Local. 

LAjuntament de Castelló "ha comptat amb la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes, així com amb les aportacions dels tres grups polítics, per a la redacció deste document tan important per a la capital de La Plana i que contribuirà a millorar la qualitat de vida de totes i tots els castellonencs". 

Segons ha comentat Torres, lobjectiu desta convivència auspiciada per lequip de govern "és preservar lespai públic com a lloc de convivència i civisme on totes les persones puguen desenvolupar-se en llibertat amb respecte a la dignitat i als drets de tots i totes. Volem, amb este text, promocionar, exigir i fomentar la convivència i el civisme en els espais públics en la ciutat. Un document que porta parell sancions les conductes que puguen pertorbar, lesionar o deteriorar la convivència pròpia i la dels béns que es troben en els espais públics". 

Es tracta, perquè, de bases que regulen el dia en data la ciutat, així com sancions aplicables en cas dincompliment destes. 

Lordenança està formada per 45 capítols estructurats en una exposició de motius, sis capítols i una disposició final.
A més, el text obliga als organitzadors dactes en espais públics a garantir la seguretat de les persones i els béns i disposar dels permisos necessaris. 

Així, Torres ha explicat que la nova ordenança prohibix:

1. Danys o alteracions sobre els béns municipals.
2. Pintades, escrits, inscripcions i grafismes en béns públics o privats.
3. Cartells, banderoles i altres elements semblants en llocs no autoritzats.
4. Escampar i tirar tot tipus de fullets i octavilles en la via i espais públics, així com col·locar publicitat sobre la part exterior dels parabrisa dels vehicles.
5. La venda de vehicles usats realitzada fora dun establiment comercial, en la via pública o en espais dús o domini públic per considerar-se venda ambulant no susceptible de ser autoritzada.
6. Talar, trencar o sacsar arbres, tallar branques i fulls, raspar la seua corfa o escampar residus en les seues proximitats.
7. Pujar-se als arbres, arrancar flors o plantes, xafar la gespa, usar de forma indeguda les plantacions, tirar papers o desperdicis fora de les papereres, encendre o mantindre foc o acampar llevat que existisca autorització expressa.
8. Manipular papereres, contenidors, mobiliari urbà, així com la senyalització portàtil així com de les tanques o cintes policials.
9. Abandonar en la via pública qualsevol objecte que supose risc per a les persones, sacsar enamores i estores pels balcons i finestres i col·locar maceteros en els balcons sense protecció així com regar des dels balcons quan es produïsca molèsties als vianants.
10. Disparar petar-nos i coets excepte autorització o en festes locals.
11. Banyar-se en estanys i fonts i llavar qualsevol objecte en els mateixos o animals, així com practicar jocs en estos recintes.
12. No realitzar activitats que puguen embrutar les vies i espais públics i no impedir o dificultar de forma deliberada el normal trànsit de vianants en voreres i calçades.
13. Oferir jocs datzar que comporten apostes amb diners o béns en lespai públic.
14. Acrobàcies amb bicicletes, patins o monopatins en llocs no autoritzats.
15. Conductes que baix aparença de mendicitat o formes organitzades representen actituds coactives o dassetjament o impedisquen la lliure circulació dels ciutadans.
16. Defecar, orinar o escopir en qualsevol espai o via pública.
17. Actuacions agressives, amenaçadores o insultants contra qualsevol de les autoritats i funcionaris municipals en els actes que se celebren en edificis municipals.
18. Impedir o pertorbar la celebració dactes i festejos autoritzats.
19. Alterar lorde i la tranquil·litat pública amb actuacions tumultuàries.
20. Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan es causen molèsties a les persones que els utilitzen o els veïns quan es faça amb envasos de vidre o de llanda.
21. La permanència i concentració de persones que es troben consumint begudes alcohòliques quan suposen un perill per a la convivència pacífica –Es podrà realitzar en terrasses i espais autoritzats, la zona de les Tavernes, en Magdalena, festes del Grau i diverses festes de carrers i barris, amb autorització municipal-.
22. Venda ambulant en els espais públics sense autorització.
23. Realització en espai públic del tarot, vidència, massatges, tatuatges o semblants.
24. Bany en els espigons o zones on no es permeta el bany, així com lús del sabó o altres elements dhigiene en dutxes públiques de la platja.
25. Promoció, contractació o prestació de servicis de naturalesa sexual en espais públics a canvi de contraprestació econòmica sempre que altere la tranquil·litat i/o seguretat dels ciutadans. 

El regidor de Seguretat Pública ha comentat que, pel que fa a les sancions, estes es repartixen en:
LLEUS- Multes de fins a 750 euros
GREUS- Multes dentre 751 i 1.500 euros
MOLT GREUS- Multes dentre 1.501 i 3.000 euros 

En este punt, el regidor ha afirmat que els ingressos obtinguts per lAjuntament en virtut destes sancions, "es destinaran a millorar lespai urbà com a lloc de trobada i convivència". A més, linfractor podrà sol·licitar la substitució de la sanció per la realització de labors o treballs per a la comunitat, de naturalesa i abast adequats i proporcionats a la gravetat de la infracció. 

Finalment, Joaquín Torres ha destacat la importància que suposa el compliment desta ordenança "a fi de fer una ciutat més humana i per a millorar la qualitat de vida de totes i tots els ciutadans".Segueix-nos: