Està en: INICI > Notícies

L'Ajuntament de Castell celebrar el 22 d'abril el primer ple telemtic davant la covid-19

Dimarts, 14 de Abril de 2020

L'Ajuntament de Castell celebrar el 22 d'abril el primer ple telemtic davant la covid-19

L'alcaldessa informa en junta de portaveus del desenvolupament de la sessió extraordinària, que es podrà seguir via 'streaming'

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha elevat hui a la primera junta de portaveus telemàtica de l'Ajuntament la proposta relativa a l'activitat del ple i de les seues comissions durant l'estat d'alarma. Sobre la base d'aquesta, s'acorda amb caràcter excepcional i mentre dure l'estat d'alarma, la celebració dels plens a distància, de manera que puguen constituir-se, realitzar sessions i adoptar acords per mitjans electrònics i telemàtics. La primera sessió telemàtica extraordinària, que es podrà seguir per streaming, serà el dimecres 22 d'abril a les 17.00 hores i en la mateixa s'abordaran assumptes de tramitació administrativa que requereixen d'aprovació plenària.

Els plens a distància se celebraran sempre que els membres participants de la corporació es troben en territori espanyol i quede acreditada la seua identitat pel sistema de videoconferència i amb tots els requisits establits a través de la recent modificació de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Un canvi legislatiu que dóna resposta urgent i excepcional a la necessitat de convocar sessions a distància quan concórreguen situacions excepcionals de força major, risc col·lectiu o catàstrofe pública que impedisquen o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial, com l'actual crisi sanitària de la covid-19.

La celebració dels plens de manera telemàtica també comporta el compliment d'altres requisits addicionals, com la seguretat tecnològica del mitjà electrònic utilitzat, l'efectiva participació política dels seus membres i la validesa del debat i dels acords que s'adopten.

Respecte a les comissions plenàries, en la junta de portaveus de hui també s'ha informat de la suspensió de la celebració de les sessions de les comissions plenàries permanents ordinàries i especials, a excepció de la Comissió Plenària de Govern Interior i Especial de Comptes, que actuarà també com a Comissió d'Assumptes del Ple per a l'estudi, consulta, informe o dictamen dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del ple i de les iniciatives que puguen presentar-se pels grups polítics municipals.

A més, s'ha adonat de la suspensió temporal de la celebració de les sessions de la Comissió Plenària No Permanent d'Investigació, creada per acord plenari de 18 de desembre de 2019 per a analitzar diversos processos d'adjudicació de contractes i altres temes relacionats amb la Policia Local. 

En relació al torn públic de precs i preguntes davant la corporació municipal, en el supòsit que els sol·licitants no disposen d'un ordinador personal amb sistema operatiu Windows o telèfon intel·ligent Android o iOS i línia d'internet per a poder participar per videoconferència davant el ple, la seua sol·licitud es llegirà una vegada finalitzada la sessió ordinària del ple i se li contestarà en aqueix moment per regidor/a a qui vaja dirigit i per escrit, sense perjudici de la seua publicació en la web corporativa.

Així mateix, atés que la secretaria general és un servei que no manté presència física en les dependències municipals, l'accés a la documentació de la convocatòria de les sessions plenàries i de la Comissió de Govern Interior serà per mitjans telemàtics.

D'altra banda, en la junta de portaveus s'ha informat dels decrets i acords adoptats per l'equip de govern davant la situació de crisi ocasionada per la covid-19 i l'alcaldessa ha presentat un informe de les accions impulsades per a fer front a l'emergència sanitària.Segueix-nos: