INSTRUCCIONS.
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT QUE REALITZA L'INGRÉS.

Persona física o jurídica que realitza l'ingrés. Haurà de consignar-se el nom i cognoms o raó social tal com figura en el document d'identificació (NIF, NIE).

DADES DEL REPRESENTANT.

Emplene sempre que el creditor siga persona jurídica o quan sent persona física actue per mitjà de representant.

REINTEGRAMENTS.

Descriga els conceptes pels quals es realitza el/els ingresse/s, emplenant el nombre d'expedient (si escau) i l'Import amb la quantitat a ingressar per cadascun d'ells. Emplene la casella Importe total dels reintegraments amb l'import total a ingressar.

SIGNATURA.

El document d'ingrés haurà de ser signat per qui el present (sol·licitant o representant).


INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT.Realitzat l'ingrés, l'interessat lliurarà en les dependències municipals, que li hagen indicat, l'original (exemplar per a l'Ajuntament) del Model 301 degudament validat per l'entitat bancària on es va realitzar el pagament.