escut d'ajuntament de castelló ajuntament de castelló Sol.licitud de Sistema Especial de Pagament Fracccionat
 Els camps en roig són obligatoris


  DADES DEL SOL·LICITANT (SUBJECTE PASSIU)
NIF/NIE/CIF Passaport (si procedeix) Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon Mòbil Telèfon Fix
Correu electrònic  
  


  DADES DELS REBUTS A FRACCIONAR
Sol·licite, com subjecte passiu del tribut, acollir-me al sistema especial de pagament fraccionat dels rebuts dels següents impostos, arreplegat en l'ordenança reguladora, domiciliant el pagament en entitat bancària:

Indique la referència, dels rebuts que desitja fraccionar (si té més de quatre rebuts de cada tipus, emplene diverses vegades el formulari).

Ha d'anotar almenys un:
  
  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
  
  IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
  
  TAXA D'ESCOMBRARIES
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
El Rebut amb Referència: Ajuda
  

  TERMINIS
  Si ha seleccionat rebuts de l'impost de l'impost sobre béns immobles urbans (IBI) o de el
  impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), ambdós tipus de rebuts es fraccionaran amb
  el termini que es detalla a continuació:

Nombre de terminis fraccionament IBI e IVTM:
Ajuda

  Si ha seleccionat rebuts de la taxa d'escombraries, aquests es fraccionaran en 3 terminis: Setembre,
  Octubre i Novembre

  
  


  COMPTE BANCARI (format IBAN)
  Ha d'indicar el compte, en la que domiciliarà els pagaments, en format IBAN (obligatori des del
  el 01/02/2014, amb l'entrada en vigor de la Zona Única de Pagaments en Euros).

  Per conèixer el seu número de compte bancari en format IBAN, ha de posar-se en contacte amb
  el seu banc o caixa.

Compte bancari (en format IBAN)  Para comptes de fora d'Espanya, deurà també indicar el codi BIC.

  Per a conèixer el codi BIC de la seua entitat bancària,haurà de posar-se en contacte amb
  el seu banc.
Código BIC (si procedeix)
  


  TITULAR DEL COMPTE (EN CAS DE SER DISTINT AL SUBJECTE PASSIU)
NIF/CIF/NIE Passaport (si procedeix) Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon Mòbil Telèfon Fix   He llegit i accepte les següents condicions, i expresse el meu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc d'acceptar el tractament de dades de caràcter personal


INFORMACIÓ DEL SISTEMA DE PAGAMENTS FRACCIONATS A LA CARTA.

El sistema de pagaments fraccionats a la carta s'establix per a l'Impost sobre Béns Immobles Urbans, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos.

TERMINIS

El pagament dels rebuts dels padrons de l'Impost sobre Béns Immobles Urbans i de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es podrà fraccionar a elecció del titular dels rebuts en vuit, quatre o dos terminis, havent de fer-se efectiu en les dates que es fixin segons model adoptat.
 • Les fraccions en vuit terminis es passessin al cobrament en els mesos de març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.
 • Les fraccions en quatre terminis es passessin al cobrament al març, juny, setembre i novembre.
 • Les fraccions en dos terminis es passessin en els mesos de juliol i novembre.

La Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos el seu pagament es fraccionarà en tres terminis, havent de fer efectiu en els mesos de setembre, octubre i novembre.

REQUISITS
 • Ser titular o cotitular dels rebuts.
 • Domiciliar el pagament en una entitat de credit i que l'obligat al pagament, sigui titular del compte o consti autorització del titular.
 • No tenir deutes en període executiu.

INFORMACIÓ
 • Oficina de Recaptació. Telf. 964 34 11 30.
 • Atenció ciutadana - Ajuntament. Telf. 010 / 964 226 010.

TERMINI

Abans del 1 de febrer de cada any, les presentades amb posterioritat a aquesta data tindran efectes per a l'exercici següent.

RECURSOS

Reclamació econòmic-administrativa davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Municipal en el termini d'un mes contat des de l'endemà al de la notificació de la resolució.

Potestativament, recurs de reposició, previ a la Reclamació econòmic-administrativa davant l'òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes contat des de l'endemà al de la seva notificació.

EFECTES I VALIDESA

La sol·licitud degudament emplenada s'entendrà automàticament concedida des del mateix dia de la seva presentació i assortirà efectes a partir del període impositiu següent, tenint validesa per temps indefinit en tant no existeixi manifestació en contrari per part del subjecte passiu i no deixin de realitzar-se els pagaments.

CONSEQÜÈNCIES DE L'IMPAGAMENT D'ALGUN TERMINI

Si, per causes imputables a l'interessat, no es fa efectiu al seu venciment algun termini, el sistema de pagaments fraccionats a la carta serà inaplicable i es perdrà el dret al fraccionament. L'import total dels rebuts podrà abonar-se sense recàrrec en el termini ordinari de pagament, mantenint la seva domiciliació si amb anterioritat ho estava, excepte ordre en contrari. Si no efectua l'ingrés en termini ordinari, s'iniciarà el període executiu amb els recàrrecs, interessos i costes corresponents.

FONAMENT LEGAL
 • Ordenança General de Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament de Castelló.
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, AUTORITZE: rebre, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics equivalents, fax o telefonades automàtiques, serveis que puguen ser del meu interés.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:
Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Finalitat:
Disposar de les dades necessàries per a realitzar els tràmits sol·licitats.

Legitimació:
Compliment d'una obligació legal.
Missió en interés públic o exercici de poders públics.
Interés legítim de l'/la interessat/ada.
Consentiment de l'/la interessat/ada.

Destinataris:
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que es detallen en la informació addicional.

Informació addicional:
Pot trobar la informació addicional detallada sobre Protecció de dades en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana en el tràmit electrònic.