Perfil de Contractant Ajuntament de Castelló de la Plana

Subscripció com a interessat en contractes menors > Pas 1: Dades interessat

  Dades de l'empresa

  Domicili social de l'empresa

  Dades del responsable de la sol·licitud de subscripció

  Domicili a l'efecte de comunicació

  Modificació de subscripcions anteriors

Per a modificar una subscripció realitzada amb anterioritat, indique el número de justificant de la subscripció anterior. En modificar, s'eliminaran les dades de la subscripció anterior.