Accés a la Informació Pública. Ajuntament de Castelló de la Plana

Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública (Llei 19/2013 de Transparència).

  Dades de la persona sol·licitant:

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Representada per (en el seu cas):

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Dades de contacte per a notificacions:

  Dades de comunicació:

Rebrà còpia del document generat en l'adreça de correu electrònic que indique.

  Dades de la sol·licitud:

Per raons organitzatives, si desitja informació sobre més d'una matèria, seria convenient que realitzara més d'una sol·licitud.