Transparència. Ajuntament de Castelló de la Plana

L'Ajuntament de Castelló de la Plana reforça el compromís de transparència del Govern de la Ciutat proporcionant a la ciutadania informació sobre la Corporació Municipal, l'organització de l'Ajuntament, contractacions i costos dels serveis públics, així com informació en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient.

La informació es proporciona de forma estructurada i fàcilment accessible i és congruent amb l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Prema sobre els següents categories.

Cada categoria conté preguntes amb la seua resposta, que es corresponen amb les preguntes de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (elaborat per Transparency International España).

1. Les dades biogràfiques de l'Alcalde/ssa i dels regidors/as de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seues adreces electròniques.

2. L'agenda institucional de l'Alcalde/ssa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seua pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).

3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/ssa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

4. La Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.

5. Les dades bàsiques de tots i cadascun d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament en la web i no puntuarà com a part de l'índex).

6. La Relació de Llocs de treball (RPT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament en la web i no puntuarà com a part de l'índex).

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) del Patronat Municipal d'Esports, la Plantilla de Personal del Patronat Municipal d'Esports, la RPT del Patronat Municipal de Turisme, la Plantilla de Personal del Patronat Municipal de Turisme, i la Plantilla de Personal del Patronat Municipal de Festes.

No existeix Personal de confiança en el Patronat Municipal d'Esports, no existeix Personal de confiança en el Patronat Municipal de Turisme, no existeix Personal de confiança en el Patronat Municipal de Festes, i està pendent d'aprovació la RPT del Patronat Municipal de Festes.

7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.

8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.

9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.

10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seues relacions de dependència.

11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.

12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d'ells.

13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics)

14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats.

15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).

16. Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

17. Les actes íntegres dels Plens Municipals.

18. Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.

19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.

20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afecten a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web i no puntuarà com a part de l'índex)

21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi haguera hagut, açò es publicarà expressament en la web).

22. S'ha implantat en la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.

23. La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.

24. La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compte en la seua portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle.

A la part inferior de la pàgina principal.

25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.

27. Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en la/s mateixa/s.

28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.

29. S'informa en la web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.

30. Es publiquen en la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.

31. Es contempla en la web un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.

32. Existeix en la web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes Associacions.

33. Existeixen en la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.

Plataforma de participació 'Decidim Castelló' i Xarxes socials també accessibles directament des de la pàgina principal (part superior dreta, i peu de pàgina).

34. Existeix i es publica en la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguen participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres).

35. Existeixen i s'informa en la web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.

36. La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.

37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

38. Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.

39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en la web), i no puntuarà com a part de l'índex.

40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.

41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)

42. L'entitat informa explícitament en la web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

43. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).

44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).

45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.

46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seua evolució en comparació d'exercicis anteriors.

47. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

48. Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi haja publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun la identitat dels adjudicataris.

49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web)

50. Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.

52. Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).

53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

54. L'Ajuntament informa explícitament en la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica)

55. La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.

56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.

58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (sobre la base de la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).

60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.

61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en la web).

62. Les modificacions aprovades del PGOU i els Planes parcials aprovats.

63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del Sòl del municipi.

65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.

66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

67. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants en l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).

70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

72. La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés aquest procediment administratiu

73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.

74. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública

75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una adreça d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisen de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals

76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/a, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seua situació.

77. Es facilita des de la web (o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació

78. Es difon d'una forma senzilla i clara en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació

79. Està operativa i clarament visible en la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

80. Es publicita en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes