La relació dels convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte, termini de durada, modificacions realitzades, obligats a la realització de les prestacions i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes.

Llei de Transparència - Convenis - Ajuntament de Castelló de la Plana