Informació actualitzada i comprensible sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Llei de Transparència - Pressupostos i rendició de comptes - Ajuntament de Castelló de la Plana