Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten als empleats públics.

Llei de Transparència - Compatibilitat - Ajuntament de Castelló de la Plana