Transparència. Ajuntament de Castelló de la Plana

L'Ajuntament de Castelló de la Plana reforça el compromís de transparència del Govern de la Ciutat proporcionant a la ciutadania informació sobre la Corporació Municipal, l'organització de l'Ajuntament, contractacions i costos dels serveis públics, així com informació en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient.

La informació es proporciona de forma estructurada i fàcilment accessible i és congruent amb l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Prema sobre els següents categories.

Cada categoria conté preguntes amb la seua resposta, que es corresponen amb les preguntes de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (elaborat per Transparency International España).

S'especifiquen dades biogràfiques de l'Alcalde/ssa i dels regidors/es de l'Ajuntament (mínim de quatre línies cadascun).

S'especifiquen les adreces electròniques de l'Alcalde/ssa i de cadascun dels regidors/es de l'Ajuntament.

Es publica l'Agenda institucional de l'Alcalde/ssa (en un apartat específic de la web).

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament.

Es publica en un apartat específic de la web la relació individualitzada de Càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions (no es valorarà un enllaç general a la RPT global de l'Ajuntament).

Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa (si no la hi haguera hagut últimament, s'indicarà expressament en la web)

S'especifiquen els diferents òrgans de Govern i les seues respectives funcions (inclosos, si escau, Juntes de Districte o Barris).

S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament en la web).

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant-se de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament en la web).

Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) del Patronat Municipal d'Esports, la Plantilla de Personal del Patronat Municipal d'Esports, la RPT del Patronat Municipal de Turisme, la Plantilla de Personal del Patronat Municipal de Turisme, i la Plantilla de Personal del Patronat Municipal de Festes.

No existeix Personal de confiança en el Patronat Municipal d'Esports, no existeix Personal de confiança en el Patronat Municipal de Turisme, no existeix Personal de confiança en el Patronat Municipal de Festes, i està pendent d'aprovació la RPT del Patronat Municipal de Festes.

Està aprovada/o i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.

Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.

Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.

Ordenes del dia prèvies dels Plens Municipals.

Actes íntegres dels Plens Municipals.

Acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.

Es poden seguir en directe en la web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.

Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).

Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència en la web de l'Ajuntament.

Existeix un Cercador intern clarament visible en la web de l'Ajuntament

Es pot veure en la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament.

A la part inferior de la pàgina principal.

Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys el nombre de preguntes rebudes i de les contestades).

Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seua competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.

S'informa en la web sobre situació i corts en el tràfic, i/o incidències en els serveis municipals.

S'arreplega en la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi.

Es contempla en la web municipal un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.

Es contempla en la web un espai reservat per a les diferents Associacions de Veïns del municipi i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.

Existeixen en la web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.

Web de Participació Ciutadana, i Xarxes socials també accessibles directament des de la pàgina principal (part superior dreta, i peu de pàgina).

Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en la web).

Existeixen i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells Socials d'Urbanisme...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament en la web).

Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.

Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en la/s mateixa/s.

Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).

Es publiquen les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.

Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).

Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no els hi haguera, s'indicarà açò expressament en la web).

(*) Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).

Indicadors econòmic - financers.

(*): Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels Ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

(*) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants)).

Indicadors econòmic - financers.

(*): Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels Ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

(*) Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº habitants)).

Indicadors econòmic - financers.

(*): Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels Ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

(*) Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / Nº habitants)).

Indicadors econòmic - financers.

(*): Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels Ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

(*) Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).

Indicadors econòmic - financers.

(*): Aquests indicadors són obligatoris en la Comptabilitat dels Ajuntaments, segons la Instrucció del Model normal de Comptabilitat Local vigent.

Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015) (Si no els hi haguera s'indicarà expressament en la web).

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l'Ajuntament de Castelló en el primer trimestre de 2013, en el segon trimestre de 2013, en el tercer trimestre de 2013, en el quart trimestre de 2013, en el primer trimestre de 2014, en el segon trimestre de 2014, en el tercer trimestre de 2014, en el quart trimestre de 2014, en el primer trimestre de 2015, en el segon trimestre de 2015, en el tercer trimestre de 2015, en el quart trimestre de 2015, en el primer trimestre de 2016, en el segon trimestre de 2016, en el tercer trimestre de 2016, i en el quart trimestre de 2016.

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament del Patronat Municipal d'Esports en el primer trimestre de 2013, en el segon trimestre de 2013, en el tercer trimestre de 2013, en el quart trimestre de 2013, en el primer trimestre de 2014, en el segon trimestre de 2014, en el tercer trimestre de 2014, en el quart trimestre de 2014, en el primer trimestre de 2015, en el segon trimestre de 2015, en el tercer trimestre de 2015, en el quart trimestre de 2015, en el primer trimestre de 2016, en el segon trimestre de 2016, en el tercer trimestre de 2016, i en el quart trimestre de 2016.

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament del Patronat Municipal de Turisme en el primer trimestre de 2013, en el segon trimestre de 2013, en el tercer trimestre de 2013, en el quart trimestre de 2013, en el primer trimestre de 2014, en el segon trimestre de 2014, en el tercer trimestre de 2014, en el quart trimestre de 2014, en el primer trimestre de 2015, en el segon trimestre de 2015, en el tercer trimestre de 2015, en el quart trimestre de 2015, en el primer trimestre de 2016, en el segon trimestre de 2016, en el tercer trimestre de 2016, i en el quart trimestre de 2016.

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament del Patronat Municipal de Festes en el primer trimestre de 2014, en el segon trimestre de 2014, en el tercer trimestre de 2014, en el quart trimestre de 2014, en el primer trimestre de 2015, en el segon trimestre de 2015, en el tercer trimestre de 2015, en el quart trimestre de 2015, en el primer trimestre de 2016, en el segon trimestre de 2016, en el tercer trimestre de 2016, i en el quart trimestre de 2016.

Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seua evolució en comparació d'exercicis anteriors

S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).

Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).

Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe específic en la web per a aquesta informació).

Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.

Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.

Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.

Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no s'han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en la web).

Es publiquen (i es mantenen publicats) les modificacions aprovades del PGOU i els Planes parcials aprovats.

Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl

Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants(mitjançant un enllaç directe i específic en la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució) (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)(mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / Nº habitants.

Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/Ingressos totals. (S'indicaran en la web els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, *ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.)

Es publiquen els Planes i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.

Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seues funcions i relacions d'independència.

Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius (si no hi haguera hagut informes d'aquest tipus, s'indicarà expressament en la web).

Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi haja publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris ( mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publiquen les modificacions dels Contractes formalitzats ( mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes ( mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris

Llistat de Subvencions concedides l'any 2015 ( format PDF | format ODS ).

Llistat de Subvencions concedides l'any 2014.

Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i si escau Directors Generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix ( mitjançant un enllaç directe i específic en la web).

Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandó dels càrrecs (si o les hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).

Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.

Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).

Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i/o els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.