Consulta Pública Prèvia. Ajuntament de Castelló de la Plana

Participació de la Ciutadania en el Procediment d'Elaboració de l'Ordenances / Reglaments.

En compliment de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament (ordenances/reglaments municipals), se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'administració competent en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per l'exposat procedeix obrir el tràmit de consulta pública per a recaptar l'opinió dels subjectes afectats per les següents Ordenances / Reglaments i les organitzacions més representatives perquè expressen la seua opinió, suggeriments i observacions sobre:

Pla Local de Residus del Municipi de Castell de la Plana

Presentaci d'aportacions: Des del 7 de gener de 2022 fins al 21 de gener de 2022, tots dos inclusivament.
Es poden presentar aportacions a travs del segent bot o presencialment en les oficines de registre.

  Pla Local de Residus de l'Ajuntament de Castell de la Plana [PDF 40.5 Mb]

  Memòria sobre la Participació de la Ciutadania en el Procediment d'Elaboració de l'Ordenança / Reglament

Expressar opinió, suggeriments i/o observacions sobre la norma