Àrees d'influència de centres escolars

Les àrees d’influència que regeixen per al procediment d’admissió d’alumnat d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i batxillerat del curs 2023-2024 són les vigents del curs 2022-2023, ja que la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport així ho ha determinat de conformitat amb l'article segon de la Resolució de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV número 9552, de data 13 de març de 2023.

Àrees d'influència de centres escolars:

Nota informativa: El Consell Escolar Municipal, en reunió celebrada en sessió ordinària el dia 25 d'abril de 2016, de conformitat amb el capítol V de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va acordar el següent:

"Que respecte als domicilis situats a un costat i a l'altre de la línia de delimitació de l'àrea d'influència, el criteri que s'ha de tindre en compte per a sol·licitar centre escolar és que els números parells i imparells quedaran enquadrats dins de les seues respectives àrees d'influència on estiguen domiciliats".

Resolució de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, relativa a les àrees d'influència.