Agent de Policia Local 13/2022 mobilitat

 

Número de convocatòria: 13/2022

Torn de mobilitat

 

Subgrup: C1

Nombre de places: 10

Oferta d'ocupació pública: 2021

Publicació de les bases:

- BOP: núm. 85, de 16 de juliol de 2022

- DOGV: núm. 9400, de 8 d'agost de 2022 (en extracte)

Publicació de la convocatòria: BOE núm. 201, de 22 d'agost

Termini de presentació d'instàncies: del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022

Import a pagar: 33 €

 

>> Sol·licitud d'admissió a proves selectives

>> Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data d'inici del procés selectiu

>> Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses

>> Anunci del contracte menor per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i de mobilitat

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i de mobilitat, i assessors externs

>> Anunci dels resultats provisionals de la prova psicotècnica

​​​​​​​>> Anunci de la convocatòria per a l'obertura dels sobres de la prova psicotècnica i resolució de sol·licituds de convalidació

>> Anunci del canvi de data de la convocatòria per a l'obertura de sobres de la prova psicotècnica

>> Anunci del resultat provisional de la prova psicotècnica i convocatòria de revisió

>> Anunci del resultat definitiu de la prova psicotècnica

>>Anunci d'aportació de la documentació del reconeixement mèdic del torn de mobilitat

>> Anunci del resultat del reconeixement mèdic i obertura de termini per a la presentació de mèrits

>> Anunci del resultat de la baremació de mèrits

>> Anunci de la resolució de les al·legacions de la baremació de mèrits, puntuació definitiva i proposta de nomenament