Auxiliar de Biblioteques

Número de convocatòria: 2/2019

Borsa de treball (concurs-oposició)

  • Subgrup: C2.
  • Categoria: Auxiliar de Biblioteques.
  • Publicació de les Bases: Web del Patronat Municipal de Turisme, web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  • Publicació de la convocatòria: B.O.P. núm. 5, de 10 de gener.
  • Termini de presentació d'instàncies: de l'11 de gener al 7 de febrer.
  • Import a pagar: 15 euros.

>> Anunci de la proposta d'elaboració de la borsa de treball.

>> Anunci de resolució de reclamacions a la puntuació de la fase de concurs.

>> Anunci de valoració de la fase de concurs.

>> Anunci dels resultats per ordre de puntuació de l'exercici tipus test de la fase d'oposició, i convocatòria per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits.

>> Anunci dels resultats, per ordre alfabètic i amb correlació amb codi numèric, de l'exercici tipus test de la fase d'oposició.

>> Anunci dels resultats cecs de l'exercici tipus test de la fase d'oposició.

>> Anunci de les respostes del qüestionari tipus test de l'exercici de la fase d'oposició.

>> Anunci relatiu a la distribució de les/els aspirants a les aules.

>> Modificació d'instruccions per a contestar en el full d'examen.

>> Instruccions per a les/els participants en les proves selectives.

>> Llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

>> Llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.