Pressupost 2018

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-01-2018.

Aprovació inicial: Acord plenari de 06-02-2018.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 17 de 08-02-2018.

Fi d'exposició pública: 01-03-2018.

Decret d'elevació definitiva: 02-03-2018.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP 29 de 08-03-2018.

 1. Memòria de l'Alcaldiamés informació.
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del Rregistre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de dDespeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Pressupost general consolidat. més informació
 15. Gràfics del Pressupost General Consolidat de Despeses i Ingressos. més informació
 16. Pressupost General Sense Consolidar. més informació
 17. Gràfic del Pressupost General sense consolidar. més informació
 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2017. més informació
 19. Informe SIO i OGPiC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i de l'Òrgan de Gestió Pressupostària i Comptabilitat més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte més informació