Pressupost 2019

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 9 de gener 2019.

Aprovació inicial: Acord plenari de 28 de gener de 2019.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 14, de 31 de gener de 2019.

Fi d'exposició pública: 21 de febrer de 2019.

Aprovació definitiva: Acord plenari de 28 de febrer de 2019.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 28, de 5 de març de 2019.

 1. Memoria de l'Alcaldia. más información
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum de finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2018. més informació
 16. Informe SIO i OGPiC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2019 més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte més informació
 17. Plantilla de l'Ajuntament. més informació