Ordenança Municipal Reguladora de preus públics per prestació de serveis per utilització del recinte de la Pèrgola Municipal.