Tècnic/a d'Administració General

Número de convocatòria: 4/2019

Concurs oposició, per torn lliure

>> Anunci resolució recurs d'alçada.

>> Anunci proposta constitució bossa treball.

>> Anunci desempat.

>> Anunci sobre l'existència d'empat en la puntuació entre els/les aspirants per a la constitució de la borsa de treball.

>> Anunci de la resolució de sol·licituds de revisió de puntuacions atorgada en la baremació del concurs, qualificació definitiva de la fase de concurs i qualificació definitiva del procés selectiu.

>> Anunci del resultat de la fase de concurs.

>> Anunci de correcció d'errades detectades en el full d'autobaremació de mèrits.

>> Anunci de revisió del tercer exercici i convocatòria per a la presentació de mèrits.

>> Anunci de convocatòria per a la revisió del tercer exercici.

>> Anunci del resultat del tercer exercici.

>> Anunci de la convocatòria per a la lectura del tercer exercici.

>> Anunci de correcció d'errades en la declaració responsable per al tercer exercici.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització del tercer exercici.

>> Anunci del resultat de la revisió del segon exercici.

>> Anunci compareixença per a revisió del segon exercici.

>> Anunci dels resultats del segon exercici de la fase d'oposició.

>> Anunci de nova convocatòria per a la lectura del segon exercici. Dates i horaris.

>> Anunci de convocatòria per a la lectura del segon examen.

>> Instruccions per a els/les aspirants a processos selectius.

>> Convocatòria i distribució de els/les aspirants a les aules.

>> Anunci de la resolució de reclamacions presentades al primer exercici, tipus test, i determinació de la data de celebració del segon exercici.

>> Anunci de l'apertura del termini per a la presentació d'al·legacions.

>> CIRCULAR relativa a la suspensió de prova selectiva.

>> Anunci del resultat alfabètic del primer exercici tipus test.

>> Anunci d'apertura dels sobres identificatius del primer exercici tipus test.

>> Puntuacions del primer exercici tipus test de la fase d'oposició i data per a l'obertura dels sobres amb les dades identificatives.

>> Anunci de la plantilla de respostes del primer exercici, tipus test.

>> Llistat distribució aules.

>> Convocatòria i distribució de els i les aspirants a les aules de la facultat de ciències jurídiques i econòmiques de la Universitat Jaume I per a la realització del primer exercici.

>> Instruccions per als opositors.

>> Anunci llista definitiva aspirants.

>> Anunci de la llista definitiva.

>> Anunci de la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de rectificació de les bases específiques de la convocatòria (Butlletí Oficial de la Província número 60, de 9 de maig de 2019).

>> Anunci de rectificació de les bases específiques de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 28, de 5 de març de 2019.

>> Anunci de les bases específiques de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 19, de 22 de gener de 2019.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.