Responsive Image

Presentació

Des de finals del segle passat i més ara en aquest segle XXI en les societats occidentals més avançades, la ciutat ha adquirit un fort protagonisme fruit del canvi del concepte de ciutat. Actualment les ciutats afronten nous desafiaments dimanants d’una societat en continu canvi, cada vegada més globalitzada, que necessita una via permanent de reflexió i pensament, perquè la ciutat ja no és només el nucli urbà on es conviu i es reben uns serveis, sinó alguna cosa molt més complexa que requerix idees i la seua posada en pràctica. La vida dels ciutadans dependrà hui i sobretot en el futur, del model de ciutat que es desenvolupe.

El legislador estatal conscient d’aquesta nova realitat de les ciutats espanyoles, sobretot en els municipis de gran població en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local va regular el Consell Social de la Ciutat, com un òrgan participatiu de caràcter consultiu, integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i de veïns més representatives orientat principalment a l’emissió d’informes, estudis o propostes en matèries de desenvolupament econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.

El Ple de l’Ajuntament de Castelló de la Plana per acord de 26 de març de 2009, va aprovar el Reglament orgànic del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana pel qual es crea el Consell Social de la nostra ciutat que va celebrar la seua sessió constitutiva el 22 de juny de 2010 i que es denomina CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.

Què és?

El Consell Social de la ciutat de Castelló es configura com un òrgan consultiu del govern de la ciutat de Castelló, la missió fonamental del qual és la d’oferir un espai de pensament estratègic que oriente i servisca de suport a la gestió dels principals temes i assumptes públics de la ciutat, amb el fi últim d’aconseguir la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en el marc d’un desenvolupament urbà sostenible.

El Consell Social de la ciutat de Castelló és també un òrgan de participació ampli i plural, una esfera pública de discussió sobre la ciutat i el seu futur, un fòrum obert per a promoure estratègies sobre la ciutat de Castelló, sobre la seua situació i sobre els models alternatius de ciutat.

Seu

La seu del Consell és la casa consistorial de l’Ajuntament de Castelló:

Plaça Major, 1 (12001 - Castelló).

Telèfons: 964 355 271 i 964 355 263.

Adreça de correu electrònic: consejosocial@castello.es

Funcions

El Consell Social de la ciutat té les funcions següents:

 • a) Emetre informe sobre el Pla General d’Ordenació Urbana de Castelló amb motiu de la seua revisió o modificació substancial.
 • b) A la vista del pressupost aprovat, proposar els criteris o recomanacions per a elaborar el pressupost de l’exercici següent.
 • c) Emetre informes, estudis i propostes en matèria de planificació estratègica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental de la ciutat, a requeriment de l’alcalde o dels òrgans de govern de l’Ajuntament.
 • d) Canalitzar les demandes i propostes socioeconòmiques procedents d’associacions i institucions amb activitat econòmica i social en l’àmbit de la ciutat sense representació en el Consell Social i actuar com a via de participació i diàleg dels distints interlocutors socials en l’anàlisi d’aquestes propostes.
 • e) Promoure la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la democràcia local a Castelló.
 • f) Regular el seu propi règim d’organització i funcionament intern, en desenvolupament d’aquest Reglament.
 • g) Qualssevol altres funcions que les disposicions legals o el Ple municipal li encomane.

Composició

El Consell Social de la ciutat de Castelló té la composició següent:

 1. El president del Consell, que és l’alcalde de Castelló.
 2. El vicepresident del Consell, que és el/la tinent d’alcalde que tinga delegades les competències en matèria de Participació Ciutadana.
 3. Les persones que hagen ostentat el càrrec d’alcalde de la ciutat i que accepten de forma expressa formar part del Consell, els quals són consellers nats.
 4. Un representant, regidor o no, designat per cada grup polític municipal que integre la corporació.
 5. consellers/as designats/as en representació de cadascuna de les organitzacions següents:
  1. Un representant designat per cadascuna de les dues organitzacions sindicals castellonenques més representatives en l’àmbit de la ciutat, d’acord amb la Llei orgànica de llibertat sindical.
  2. Un empresari designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.
  3. Un empresari designat per la Confederació d’Empresaris Castellonenca (CEC).
  4. Un empresari designat per la Confederació Castellonenca de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PIME).
  5. Un representant designat per Bancaixa i un altre per Caixa Rural de Castelló.
  6. Un armador o mariner designat per la Confraria de Pescadors.
  7. Un agricultor triat pel Ple del Consell Agrari Municipal, a proposta d’alguna de les organitzacions que l'integren.
  8. Dos representants designats per la Unió Professional de Col•legis de Castelló.
  9. Un veí designat per la Federació Local d’Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló; un altre per la coordinadora d’Associacions de Veïns de Castelló i un altre per la Federació Provincial d’Associacions de Veïns de Castelló.
  10. Un representant designat per l'Assemblea General del Patronat de Festes, a proposta dels col·lectius festers; un altre triat per l'Assemblea General del Patronat Municipal d'Esports, entre els candidats proposats pels clubs o entitats esportives que formen part d'aquesta Assemblea i un altre triat per l'Assemblea General del Patronat de Turisme, entre els candidats proposats pels empresaris turístics.
  11. Un representant d’associació triat pel Ple del Consell Municipal de Benestar Social, entre els proposats per les associacions en ell integrades.
  12. Un representant triat pel Ple del Consell Municipal de Cultura, entre els proposats per alguna de les associacions en ell integrades.
  13. Un comerciant triat pel Ple del Consell Sectorial de Comerç entre els proposats per les associacions integrades en ell.
  14. Un representant de les associacions de consumidors que tinguen delegació a Castelló i participen en la Junta Arbitral de Consum, triat per aquestes. En cas que no hi haguera acord entre aquestes associacions, es designarà el representant que propose l’associació que haguera participat en nombre més gran de laudes durant l’any anterior, computat des de l’1 de gener al 31 de desembre.
  15. Un representant d’associació designat pel Consell Federal Local de Gent Major de Castelló.
  16. Un representant designat pel Consell de la Joventut d’entre els seus membres.
  17. Un representant d’una associació de mares i pares d’alumnes, triat pel Consell Escolar Municipal.
  18. Un representant triat per les associacions ecologistes amb seu a Castelló i registrades en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, designat mitjançant elecció directa entre elles.
  19. Un representant designat per cadascuna de les universitats amb seu en la ciutat de Castelló.
  20. Un representant designat per l’Entitat "Castelló Cultural".
  21. Un representant designat per l’Autoritat Portuària de Castelló.
  22. Un representant designat per la Subdelegació del Govern a Castelló, un altre per la Delegació del Consell a Castelló i un altre per la Diputació Provincial.
  23. Un representant triat o designat, segons establisca l’acord plenari, per les organitzacions econòmiques, socials, professionals o de veïns, que determine el Ple de l’Ajuntament.
 6.  Fins a un màxim de tres veïns de reconegut prestigi, personal o professional, designats per l’alcalde.
 7. Fins a tres veïns, triats per insaculació, d’entre els que figuren en el Cens de les Eleccions Municipals.
 8. Un secretari que és el secretari general del Ple. El mandat dels consellers, excepte el dels consells nats expira en acabar el de la corporació municipal, sense perjudici de la seua reelecció.

Composició Consell Social de la Ciutat 2019-2023

Composició del Consell Social de la Ciutat 2019-2023

Composició del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana 2019-2023

El primer Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana es va crear per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de maig de 2009, donant així compliment a l'article 131 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que als municipis de gran població, com és el cas del municipi de Castelló de la Plana, existirà un Consell Social de la Ciutat, integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals més representatives. A aquest òrgan li correspondrá, a més de les funcions que determine el Ple, l'emissió d'estudis, informes i propostes en matèria de desenvolupament econòmic local, la planificació estratègica de la ciutat i els grans projectes urbans.

El Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana es va constituir per primera vegada en la sessió extraordinària del 22 de maig de 2010. La seua composició es va renovar en la sessió extraordinària del 27 de gener de 2016, després de la renovació de la corporació municipal 2015-2019.

Constituïda l'actual corporació municipal 2019-2023 en la sessió plenària extraordinària del dia 15 de juny de 2019, en la qual va revalidar l'Alcaldia la Sra. Amparo Marco Gual, de conformitat amb el que disposa l'article 6 del Reglament orgànic d'aquest Consell, en la sessió extraordinària constitutiva del Ple del Consell, duta a terme el dia 10 de desembre de 2019, es va constituir el tercer Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana.

La composició actual del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana 2019-2023 és la següent:

      A. PRESIDENTA: L'ALCALDESSA DE CASTELLÓ:

 1. PRESIDENTA  María Amparo Marco Gual

B. VICEPRESIDENT: TINENT D'ALCALDIA QUE TÉ DELEGADES LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ CIUDADANA:

 1. VICEPRESIDENT  Francesc Mezquita Patuel

    C. CONSELLERS NATS, PERSONES QUE HAGEN OSTENTAT EL CÀRREC D'ALCALDE DE LA CIUTAT I ACCEPTEN DE FORMA EXPRESSA FORMAR PART D'AQUEST CONSELL:

 1. EXALCALDE  Antonio José Tirado Jiménez

 2. EXALCALDE  Daniel Gozalbo Bellés

 3. EXALCALDE  José Luis Gimeno Ferrer

 4. EXALCALDE  Alberto Fabra Part

 5. EXALCALDE  Alfonso Bataller Vicent

     D. UN/A REPRESENTANT REGIDOR/A O NO DESIGNAT/ADA PER CADA GRUP POLÍTIC MUNICIPAL QUE INTEGRE LA CORPORACIÓ:

 1. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – José Luis López Ibáñez

 2. GRUP MUNICIPAL POPULAR – Begoña Carrasco García

 3. GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS Esteban Ventura Martí

 4. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER CASTELLÓ – Tomàs Escuder Palau

 5. GRUP MUNICIPAL PODEM-EU – Carlos Navarro Cueva

 6. GRUP MUNICIPAL VOX CASTELLÓN DE LA PLANA – Cristóbal Caballero Escribano

  E. CONSELLERES I CONSELLERS DESIGNATS PER CADA UNA DE LES ORGANITZACIONS SEGÜENTS:

 1. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS PV – Francisco Sacacia Bernat

 2. C.S. COMISSIONS OBRERES PV - COMARQUES DEL NORD – Albert Fernández Barberá

 3. CAMBRA DE COM., IND. I NAV. DE CS – Maria Dolores Guillamón Fajardo

 4. FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ (BANCAIXA) – Juan Antonio Llopis Nicolau

 5. CONFRARIA DE PESCADORS – Manuel Peña Sanz

 6. ConseLL Agrari Municipal I de SostenibiliTAT Ambiental  César Roures Marco

 7. UNIÓ PROFESSIONAL DE COL·LEGIS DE CASTELLÓ – Antonio Esteban Estevan

 8. FED. L. ASSOC. CIU. CONSUMIDORS I USUARIS DE CS  Amalio Palacios Cano

 9. FED. PROV. COORD. D'ENTITATS CIU. DE CS – Francisco Cabañero Catalán

 10. FED. PROV. D'ASSOC. VEÏNALS DE CASTELLÓ  Vicky Amores Heredia

 11. FED. D'ASSOC. CIUT. DE CS (FEDASCICA)  Emilio Agulleiro Moreno

 12. PATRONAT DE FESTES – Esteban Gual Ibáñez

 13. PATRONAT D'ESPORTS – Antonio Escrig Sáez

 14. CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL – Salomé Esteller Roda

 15. CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA – Francisco Salvador Bastán Sánchez

 16. CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ – Mauro Gómez Meliá

 17. CONSELL DE LA JOVENTUT Miguel Marí Soria

 18. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL – Ester Pardo Bellés

 19. JUNTA ARBITRAL DE CONSUM – M.ª Piedad Lejarraga García

 20. ASSOCIACIONS ECOLOGISTES – José Vicente Viciano Balada

 21. AUTORITAT PORTUÀRIA DE CASTELLÓ – Rafael Simó Sancho

 22. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A CASTELLÓ – Soledad Ten Bachero

 23. DIPUTACIÓ PROVINCIAL – José P. Martí García

F. FINS A UN MÀXIM DE TRES VEÏNS/ES, DE RECONEGUT PRESTIGI PERSONAL O PROFESSIONAL, DESIGNATS/ADES PER L'ALCALDESSA:

 1. VEÍ DE RECONEGUT PRESTIGI – Clemente Agost Maner

 2. VEÍ DE RECONEGUT PRESTIGI – Juan Ángel Lafuente Luengo

 3. VEÏNA DE RECONEGUT PRESTIGI  Inmaculada Nieto Aldea

   G. FINS A UN MÀXIM DE TRES VEÏNS/ES TRIATS/ADES PER SORTEIG D'ENTRE ELS QUE FIGUREN EN EL CENS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS:

 1. VEÏNA TRIADA DEL CENS – María Montserrat Campos Bernat

 2. VEÏNA TRIADA DEL CENS – Josefa Segarra Juan

 

 

NOTA: Queden pendents d'incorporar-se al Consell Social, quan es designen, un/a conseller/a de la Unió Professional de Col·legis de Castelló, un/a del Patronat Municipal de Turisme, un/a del Consell Federal Local de Gent Gran de Castelló i un/a de la Universitat Jaume I de Castelló, així com un veí/veïna triat/ada del cens electoral.

​​​​​​​

​​

Òrgans i Règim de Funcionament

Per a l’exercici de la seua funció, el Consell Social està dotat dels òrgans següents:

 • Unipersonals: President, Vicepresident i Secretari.
 • Col·legiats: Ple i Comissions de Treball.

El Ple és l'òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell i estarà integrat per la totalitat dels seus consellers, sota l'adreça del President i assistits pel Secretari. En la sessió del Ple, de data 10 de desembre de 2019, es va acordar establir la periodicitat de celebració de les seues sessions ordinàries, que es reunirà: el penúltim dimecres del mes de juliol i el penúltim dimecres del mes de novembre de cada any.

El Ple podrà acordar la creació de Comissions de Treball o assessores, que tindran caràcter permanent i a les quals se'ls encomanarà la preparació dels estudis, informes o propostes que es consideren convenients sobre un tema concret de competència del Consell Social, per un període de temps prèviament determinat. Aquestes Comissions estan compostes per un nombre de consellers que, en cap cas, podrà ser superior a set, triats segons la seua especialització i competència tècnica, en funció de l'estudi encomanat. En la sessió del Ple del Consell Social de la Ciutat, de 10 de desembre de 2019, es va crear la Comissió de Treball o Assessora no permanent d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic que tindrà com a objecte l’elaboració a la vista del pressupost aprovat de l’exercici actual, de la proposta de criteris i recomanacions per a elaborar el pressupost de l’exercici següent.

El Ple del Consell elaborarà i aprovarà un informe anual d'activitats i del nombre i tipologia dels assumptes tramitats pel mateix, de què es donarà compte al Ple de la Corporació.

Informes

 • ANY 2022:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2022. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de març de 2023. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada el dia 27 d'abril de 2023.
  >> Descargar informe (pdf).
 • ANY 2021:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2021.Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió extraordinària duta a terme el dia 21 de juliol de 2022.Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de juliol de 2022.
  >> Descarregar informe (pdf)
 • ANYS 2019 I 2020: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant els anys 2019 i 2020. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió extraordinària duta a terme el dia 21 de juny de 2021. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 8 de juliol de 2021.
 • ANY 2018: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2018. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió extraordinària duta a terme el dia 11 d'abril de 2019. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 18 d'abril de 2019.
 • ANY 2017: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2017. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió ordinària duta a terme el dia 18 de juliol de 2018. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 26 de juliol de 2018.
 • ANY 2016: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2016. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió extraordinària duta a terme el dia 5 d'abril de 2017. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 27 d'abril de 2017.
 • ANY 2015: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2015. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió ordinària duta a terme el dia 20 de juliol de 2016. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de juliol de 2016.
 • ANY 2014: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2014. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió ordinària duta a terme el dia 30 d'abril de 2015. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de maig de 2015.
 • ANY 2013: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2013. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió ordinària duta a terme el dia 24 d'abril de 2014. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 29 de maig de 2014.
 • ANY 2012: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2012. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària duta a terme el dia 25 d'abril de 2013. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 30 de maig de 2013.
 • ANY 2011: Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana durant l'any 2011. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessió ordinària duta a terme el dia 26 d'abril de 2012. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 25 de maig de 2012.

PRESSUPOST 2015:

 • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 24 d'abril de 2014. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 18 de setembre de 2014.

PRESSUPOST 2014:

 • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 25 d'abril de 2013. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 19 de setembre de 2013.

PRESSUPOST DE 2013:

 • Informe-Proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2013, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 26 d'abril de 2012. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària d'11 de setembre de 2012.

PRESSUPOST DE 2012:

 • Informe-Proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboració del Pressupost Municipal de 2012, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 28 d'abril de 2011. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 6 d'octubre de 2011 .

PRESSUPOST DE 2023

 • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2023, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 10 de desembre de 2019 i designats els seus membres per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 21 de juny de 2021. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària de 21 de juliol de 2022.​​​​​​​

PRESSUPOST DE 2022:

 • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2022, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 10 de desembre de 2019 i designats els seus membres per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 21 de juny de 2021. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària de 25 de novembre de 2021.

PRESSUPOST DE 2019:

 • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2019, constituïda en funcions i ratificada la seua creació per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018.

PRESSUPOST DE 2018:

 • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2018, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 5 d'abril de 2017. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 19 de juliol de 2017.

PRESSUPOST DE 2017:

 • Informe proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat, encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboració del Pressupost de 2017, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 27 de gener de 2016. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016.

ANY 2012:

 • Informe-proposta de la Comissió de Treball encarregada d'informar en matèria de planificació estratègica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental de la ciutat i del Pla General de Castelló, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 28 d'abril de 2011 i modificada la seua composició per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 26 d'abril de 2012. Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en la seua sessió extraordinària duta a terme el dia 26 de juliol de 2012.

ANY 2014:

 • Informe-proposta de la Comissió de Treball d'Ordenació Urbanística i Territorial del Municipi de Castelló de la Plana, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 19 de setembre de 2013. Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en sesió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2014.

ANY 2019:

 • Exposició de l'informe aprovat pel Ple, en sessió extraordinària d'11 d'abril de 2019, realitzada pel Ponent de la Comissió, senyor Francisco Toledo Lobo.
 • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, sobre la versió inicial del Pla d'Ordenació Detallada del Municipi de Castelló de la Plana. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària d'11 d'abril de 2019.

ANY 2018:

 • Exposició de l'informe aprovat pel Ple, en la sessió ordinària de 18 de juliol de 2018, realitzada pel Ponent de la Comissió, senyor Francisco Toledo Lobo.
 • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, sobre la versió inicial del Pla General Estructural del Municipi de Castelló de la Plana. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió ordinària de 18 de juliol de 2018.
 • Informe-proposta de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Impuls de Castelló, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessió extraordinària de 6 de juliol de 2020, sobre mesures per a la recuperació de Castelló dels efectes econòmics i socials derivats de la crisi sanitària de la Covid-19. Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessió extraordinària de 21 de juny de 2021.
 • ANY 2018: Informe de la Regidoria d'Hisenda, sobre avaluació de les recomanacions de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic en el contingut del Pressupost General de l'any 2018. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 18 de juliol de 2018.
 • ANY 2017: Informe de la Regidoria d'Hisenda, sobre avaluació de les recomanacions de la Comissió de Treball del Consell Social de la Ciutat d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic en el contingut del Pressupost General de l'any 2017. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 19 de juliol de 2017.
 • ANY 2015: Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupòstaria de la liquidació del Pressupost de l'any 2014 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2015. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 30 d'abril de 2015.
 • ANY 2014: Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupòstaria de la liquidació del Pressupost de l'any 2013 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2014. Dació de compte en la sessió ordinària del Ple del Consell Social duta a terme el dia 24 d'abril de 2014.
 • ANY 2013: Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupostària de la liquidació del Pressupost de l'any 2012 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2013. Dació de compte en la sessió ordinària del Plen del Consell Social duta a terme el dia 25 d'abril de 2013.

Normativa

 • Reglament Orgànic del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana, aprovat en sessió plenària del 28 de maig de 2009. BOP de Castelló núm. 84 d’11 de juliol de 2009, modificat en sessió plenària del 18 de juny de 2013. BOP de Castelló núm 108, 7 de setembre de 2013.
 • Reglament intern de funcionament de les comissions del Consell Social de lacCiutat de Castelló de la Plana, aprovat en sessió plenària del 25 de novembre de 2010. BOP de Castelló núm. 22 de 19 de febrer de 2011.

Portal del Consell Social de la Ciutat

Pel fet que el del Consell Social de la Ciutat usa el certificat de l'ACCV, si accedim sense tindre instal·lats els certificats arrel de l'entitat, és possible que aparega un error dient que la connexió no és privada.

Podem accedir al lloc web instal·lant els certificats arrel de l'ACCV des de https://www.accv.es/ayuda/descargar-certificados-digitales

>> Accedir al Portal del Consell Social de la Ciutat