Precs i Preguntes. - Ajuntament de Castelló de la Plana

Sol·licitud d'Intervenció en el Torn de Precs i Preguntes davant de la Corporació Municipal.

  Dades de la persona sol·licitant:

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Representada per (en el seu cas):

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

  Dades de comunicació (assenyale forma preferent):

 Correu Electrònic:
 Telèfon:

Només ha d'indicar una de les dues formes

  Dades de contacte per a notificacions:

  Dades de la sol·licitud:

Aquesta dada s'utilitza únicament amb finalitats estadístiques.

Ha de ser breu i concret i no ha de contenir més que l'estricta formulació d'una qüestió si és una pregunta o la formulació d'una proposta d'actuació si és un prec i ha de referir-se a qüestions relatives a assumptes de competència o interès municipal

  La persona que intervindrà presenta algun tipus de discapacitat / diversitat funcional?

Adaptacions d'accessibilitat al saló de plens, reserva d'ubicació, ajuda de guia o intèrpret, mitjans materials i ajudes tècniques, adaptació de temps, etc.

  Compliment de requisits:


Requisits de les intervencions.

1. El nombre d'intervencions per sessió no excedirà de deu.

2. Els precs i preguntes seran breus i concrets i no podran contindre més que l'estricta formulació d'una questio si és una pregunta o la formulacio d'una proposta d'actuacio si és un prec i hauran de referir-se a qüestions relatives a assumptes de competencia o interés municipal.

3. Per a facilitar l'exercici d'este dret de participació ciutadana només es podrà presentar un prec o pregunta per sol·licitant i mes.

En cas que es formularen diversos precs o preguntes en una mateixa sol·licitud caldra ajustar-se unicamente a la primera de les sol-licitades.

No podrà sol·licitar-se intervindre de forma anticipada en este torn públic en totes o algunes de sessions ordinàries que se celebren a l'any. Es podran rebutjar per este motiu les sol·licituds i també quan s'advertisquen conductes que puguen limitar l'exercici d'este dret a la resta de la ciutadania.

4. Podran rebutjar-se els precs i preguntes que tinguen una naturalesa genèrica o indeterminada, aquells que no es referisquen a assumptes de competència o interés municipal, els que siguen d'exclusiu interés personal dels que els formulen o de qualsevol altra persona singularitzada, els que suposen una consulta d'índole estrictament jurídica o tècnica, els que puguen formular-se a través d'altres canals municipals més apropiats i aquells que en la seua formulació proferisquen paraules o aboquen conceptes contraris a les regles de cortesia.

Estes circumstàncies s'informaran dels interessats abans de la celebració de la sessió i aquells que no siguen de competència plenària es traslladaran a l'òrgan municipal corresponent, informant d'això el sol·licitant.

5. Quan una sol·licitud siga acceptada o rebutjada, no es podrà presentar una altra sobre el mateix tema en el termini d'un any natural, excepte que siga complementada amb noves dades de rellevància.

  Modificació Reglament Orgànic Participació Ciutadana

  Text Refós del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana

  Protecció de Dades de Caràcter Personal:

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, AUTORITZE: rebre, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics equivalents, fax o telefonades automàtiques, serveis que puguen ser del meu interés.

Informació bàsica sobre protecció de Dades
Responsable Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
Finalitat Disposar de les dades necessàries per a realitzar els tràmits sol·licitats
Legitimació Compliment d'una obligació legal.
Missió en interés públic o exercici de poders públics.
Interés legítim de l'/la interessat/ada.
Consentiment de l'/la interessat/ada.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que es detallen en la informació addicional
Informació addicional Pot trobar la informació addicional detallada sobre Protecció de dades en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana en el tràmit electrònic.