Per Acord de la Junta de Govern Local, de 17 de març, relatiu a les mesures organitzatives i d'ordenació del personal en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decreta l'estat d'alarma, excepte els casos expressament previstos en aquest acord, es declaren tancats al públic els serveis d'informació i atenció al ciutadà i, en general, qualssevol altres dependències municipals.

L'atenció al públic es desenvoluparà mitjançant la utilització d'altres canals de comunicació i atenció que no impliquen la presència en oficines municipals (serveis de seu electrònica, atenció telefònica a traves del 010 o xarxes socials municipals).