Està en: INICI > Seguretat Pblica > Policia > Objectes Perduts > He trobat un objecte perdut

Els objectes trobats es poden dipositar en qualsevol de les Tinncies d'Ajuntament o en la Central de Policia.

Quan es tracte de diners en metllic o objectes de valor i el dipositari aix ho requerisca se li lliurar un formulari justificant del lliurament de l'objecte.

Els objectes de valor i diners en metllic, transcorreguts dos anys sense que aparega el legtim amo, podran ser reclamats pel dipositari (articles 615 i 616 del Codi Civil).
Els altres objectes (paraiges, claus, bosses, etc.) transcorreguts tres mesos des del seu dipsit seran donats, destruts o reciclats segons la seua naturalesa.

Gesti dels Objectes i Documents Recuperats

Els objectes i documents recuperats i depositats a l'Oficina d'Objectes Perduts seran tornats al seu propietari, sempre que se li puga identificar.

Si es pot esbrinar el seu telfon se'ls avisar i se'ls entregar en les prpies dependncies.
Quan no es puga esbrinar el seu telfon per s la seua adrea, se'ls remetr per correu certificat.

Quan es tracte de diners en efectiu o objectes de valor i no es puga identificar el seu propietari li ser tornat al depositari passat dos anys, si ho reclama. En cas que no siguen objectes de valor una vegada passats tres mesos, des del seu depsit i no hagen sigut reclamats pel seu titulars, es procedir a la seua donaci a entitat benfica o a la seua destrucci, segons corresponga en funci de la naturalesa de l'objecte.

Quan dels objectes de valor trobats no es dispose ni de propietari ni el depositari els reclame, una vegada passat el termini de dos anys, es procedir a la seua subhasta o donaci a entitat benfica segons el procediment establit per este Excm. Ajuntament.