Consell Social de la Ciutat

Per a lexercici de la seua funci, el Consell Social est dotat dels rgans segents:
  • Unipersonals: President, Vicepresident i Secretari.
  • Collegiats: Ple i Comissions de Treball.
El Ple s l'rgan superior de decisi i formaci de la voluntat del Consell i estar integrat per la totalitat dels seus consellers, sota l'adrea del President i assistits pel Secretari. En la sessi del Ple, de data 10 de desembre de 2019, es va acordar establir la periodicitat de celebraci de les seues sessions ordinries, que es reunir: el penltim dimecres del mes de juliol i el penltim dimecres del mes de novembre de cada any.

El Ple podr acordar la creaci de Comissions de Treball o assessores, que tindran carcter permanent i a les quals se'ls encomanar la preparaci dels estudis, informes o propostes que es consideren convenients sobre un tema concret de competncia del Consell Social, per un perode de temps prviament determinat. Aquestes Comissions estan compostes per un nombre de consellers que, en cap cas, podr ser superior a set, triats segons la seua especialitzaci i competncia tcnica, en funci de l'estudi encomanat. En la sessi del Ple del Consell Social de la Ciutat, de 10 de desembre de 2019, es va crear la Comissi de Treball o Assessora no permanent dHisenda i Desenvolupament Econmic que tindr com a objecte lelaboraci a la vista del pressupost aprovat de lexercici actual, de la proposta de criteris i recomanacions per a elaborar el pressupost de lexercici segent.

El Ple del Consell elaborar i aprovar un informe anual d'activitats i del nombre i tipologia dels assumptes tramitats pel mateix, de qu es donar compte al Ple de la Corporaci.