La present Estratègia de l'Àrea Urbana de Castelló de la Plana s'ha elaborat atenent als requisits disposats en l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

>> Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
     de l'Àrea Urbana de Castelló de la Plana [PDF]


EDUSI Castelló