SERVEI D'INFORMACIÓ TELEFÒNICA DE MARCACIÓ REDUÏDA 010.


L'Ajuntament de Castelló de la Plana presta el Servei d'Informació Telefònica a la Ciutadania mitjançant un número de marcació reduïda 010 (964 226 010 si crida des de fora de la Ciutat), a fi de satisfer la demanda de la ciutadania d'informació sobre els seus serveis, tràmits i diferents actes de la vida social i cultural de la ciutat, aconseguint així que l'Administració Local siga més transparent, eficaç i propera.

Amb aquest objectiu, i conscient del valor de l'accés a la informació per a potenciar la participació ciutadana i millorar les relacions entre l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la ciutadania s'estableixen com principis que han de regir l'atenció al ciutadà els següents: accessibilitat, eficàcia i canals integrats de resolució de les seues demandes.

Per al Servei d'Informació 010, aquest Ajuntament disposa d'una base de dades centralitzada d'informació (portal de la ciutadania, intranet, etc.).

SERVEIS BÁSICS


Els serveis bàsics que es presten són:
 • Atenció de cridades rebudes al número de telèfon de marcació reduïda 010, així com emissió d'aquelles, amb l'objecte de facilitar a la ciutadania informació sobre la ciutat de Castelló de la Plana i els seus serveis, informació de caràcter administratiu, institucional, sobre la guia general de la ciutat, activitats socioculturals i altres temes de consultes especialitzades que foren d'interès per als veïns de Castelló i els seus visitants.
 • Servei d'atenció a l'internauta via web.
 • Desenvolupament de tràmits municipals senzills, sol·licitats telefònicament pel ciutadà, sempre que aquests serveis hagen estat prèviament oferits per l'Ajuntament de Castelló.
 • Recepció de queixes o reclamacions i suggeriments que seran remeses a l'Ajuntament de Castelló en el suport que es determine. A aquests efectes, s'emplenarà un formulari normalitzat per l'Ajuntament de Castelló i l'agent que la reba s'encarregarà de mecanitzar-la en l'aplicació informàtica que facilite l'Ajuntament.
 • Mecanització, emmagatzematge, ampliació i actualització de les dades contingudes en el programari de gestió (o base de dades) destinades al present servei d'informació.
 • Seguiment de l'actualització de la informació subministrada a través de la base de dades d'informació.
 • Emissió de missatges per al desenvolupament de campanyes d'informació, determinades per l'Ajuntament de Castelló.
 • Servei de recepció de cridades i missatges a través d'Skype.
 • Servei de recepció i enviament d'informació a través de WhatsAapp. Per a aquest servei l'empresa adjudicatària haurà de subministrar un nombre de telèfon mòbil i un dispositiu capaç d'executar la plataforma WhatsApp.

OFERTA D'INFORMACIÓ


L'oferta completa d'informació inclou:

a) Informació de l'àmbit institucional i administratiu, de l'Ajuntament de Castelló de la Plana:
 • Funcions bàsiques de l'Ajuntament.
 • Normatives de tramitació i departaments responsables.
 • Consultes vàries, etc.
b) Guia de la ciutat:
 • Direccions, telèfons i activitats d'institucions, entitats, i empreses importants.
 • Agenda d'actes públics, espectacles, conferències, etc.
 • Calendari de festes, exposicions, congressos, etc.
 • Activitats generals.
c) Temes especialitzats:
 • Consum.
 • Urgències.
 • Recollida de queixes i sugerències.
 • Altres consultes.
d) Línia permanent de comunicació entre l'Ajuntameent de Castelló i la ciutadania.

COM CONTACTAR


Per telèfon:
Si crida des de la seua casa a Castelló únicament ha de marcar el 010.
Si crida des d'un mòbil o des d'altres municipis o províncies serà el 964 226 010.

Per email:
Ens pot enviar les seues consultes a info@castello.es

HORARI


L'horari de funcionament es:
De gener a juny inclusivament i de setembre a desembre, inclusivament:
 • De dilluns a divendres, 7 hores diàries d'atenció directa, de 8:00 a 15:00 hors.
Juliol i Agost.
 • De dilluns a divendres, 6 hores d'atenció directa de 8:00 a 14:00 hores.

MODALITAT DE PREU


La modalitat de preu es facturació por temps, on el preu de les cridades és el qual s'indica en la següent taula:

Número: 010.

Preu aplicable a l'usuari cridant:
 • Des de xarxa fixa: Preu equivalent al d'una cridada ordinària fixe-fixe d'àmbit metropolità.
 • Des de xarxa mòbil: Preu equivalent al d'una cridada ordinària mòbil-fixe en el territori nacional.