A continuaci es descriur el procediment de redacci i presa de decisions quant al desenvolupament dels pressupostos participatius de Castell.

L'rgan responsable de la gesti de tota la informaci que es genere en este procediment, de captaci de peticions, de prioritzaci i de resoluci de la proposta a elevar a l'alcaldia, s la Comissi Especial de Pressupostos Participatius del Consell Municipal de Participaci Ciutadana.

Esta comissi te cinc membres i es tria d'entre els representants venals, al llarg del mes d'octubre, democrticament pel Ple del Consell Municipal de Participaci Ciutadana.

Elecci de la Comissi Especial de Pressupostos 
Participatius del Consell Municipal de Participaci Ciutadana
1. Elecci de la Comissi.

Tot el procs de captaci d'informaci i de demandes i necessitats de collectius i ciutadans es canalitza per mitj de les segents vies de comunicaci:

1 - JUNTES DE DISTRICTE / PARTICIPACI CIUTADANA.

Aquest s, sens dubte, el canal bsic d'aquest procediment. Desprs de la presentaci del projecte al Ple de Participaci Ciutadana i a les associacions de vens de la nostra Ciutat, durant l'ltima setmana de setembre.

A l'haver-se celebrat recentment les eleccions municipals, les Juntes de Districte es troben en procs de constituci, per la qual cosa, en aquesta edici, el procs dels Pressupostos Participatius s'iniciar amb una ronda de trobades amb les *acociaciones que habitualment formen part d'aquestes juntes.

Aquestes associacions presentaran a les seues Juntes de districte corresponents les peticions que cadascun d'ells va a plantejar per als pressupostos. Aquestes peticions van a tenir dues consideracions distintes:
  • a) peticions d'installacions, obres o actuacions concretes en cada un dels distints mbits d'actuaci del collectiu. Per a poder considerar-se estes peticions hauran de ser concretes, valorables i fitades.
  • b) prioritzaci d'increment pressupostari en les distintes partides de gasto corrent del pressupost municipal (neteja, jardineria, seguretat ciutadana, activitats culturals, etc...).

Per a plantejar estes peticions s'haur d'omplir, per part de cada una de les associacions i collectius representats en les sis juntes de districte un formulari el model se adjunta del qual.

En el termini de vint dies es convocar a les Juntes de Districte per a debatre la idonetat i prioritzaci de les diferents actuacions concretes plantejades per les associacions, aprovant cadascuna de les juntes de districte una proposta de sis actuacions d'inversi per al Districte i una prioritzaci de les restants peticions plantejades.

Aquestes peticions, emanades de les juntes de districte, es traslladaran a la Comissi Especial de Pressupostos Participatius, la qual avaluar les peticions rebudes d'actuacions concretes i, desprs dels estudis pertinents de viabilitat tcnica i econmica, per als quins l'Ajuntament de Castell posar a la seua disposici als serveis tcnics, elaborar una proposta d'inversions per al pressupost municipal.

Aquestes propostes seran remeses a l'Ajuntament d'aquest Ajuntament en la data establida, de manera que puguen elaborar-se els documents que conformen el Projecte de Pressupostos i ser aprovats a la fi del present exercici.

2 - GRUPS POLTICS.

Els distints grups poltics amb representaci en el consistori, una vegada presentat el projecte, podran aportar aquelles iniciatives d'inversions o de prioritzaci de gasto que consideren, en el marc d'este procediment i les dites iniciatives seran remeses a la Comissi Especial de Pressupostos Participatius. Esta comissi arreplegar les dites peticions i les emmarcar en la proposta general que plantege, junt amb les peticions formulades des de les distintes juntes de districte.

3 - FORMULARI WEB.

L'Ajuntament de Castell posar a disposici de tots els ciutadans un formulari en la pgina WEB (www.castello.es) en el que podran opinar sobre aquells aspectes, que baix el seu punt de vista, requerixen d'un major esfor pressupostari en l'exercici prxim, per part de l'Ajuntament de Castell.