El pressupost municipal s una estimaci prvia sobre els possibles ingressos i possibles gastos que l'Ajuntament pot tindre al llarg de l'any que comena. Sn unes xifres que desprs, al llarg de l'any s'adapten a la realitat en funci de les necessitats de la ciutat per que, a priori han d'estar tancades i prefixades de manera ferma.

El pressupost es compon de dos grans blocs: ingressos i gastos que, perqu tot vaja b, han d'estar equilibrats, s a dir, ascendir a la mateixa quantitat.

Tant Ingressos com Gastos es componen dels captols segents:
INGRESSOS

CAPTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES.
Sn aquells impostos que revertixen directament en les propietats fsiques dels ciutadans: IBI, rstica, impostos de vehicles, IAE de grans empreses, la plusvlua.

CAPTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES.
Sn els ingressos pels impostos recaptats per l'Estat i que cedix en part als ajuntaments: impostos sobre l'IVA, alcohol, cervesa, tabac, gasolina, cessi del IRPF, etc. Este captol inclou tamb els impostos sobre llicncies d'obres en la ciutat.

CAPTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS.
Sn els ingressos pos taxes municipals: fems, s installacions esportives, guals, ocupaci subsl, marquesines, llicncies d'obertura, mercats, etc.

CAPTOL 4: TRANSFERNCIES CORRENTS.
Sn les transferncies que ens realitzen altres administracions per a gastos corrents de l'Ajuntament.

CAPTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS.
Sn els interessos que l'Ajuntament cobra pels comptes i depsits bancaris. I tamb els ingressos per arrendaments de propietats pbliques, quasi totes, els pisos socials que com sabeu es lloguen a un preu simblic, amb la qual cosa, els ingressos en este concepte sn mnims.

CAPTOL 6: ALIENACI D'INVERSIONS REALS.
Sn els ingressos per venda de sl patrimonial, principalment les parcelles de les urbanitzacions que l'Ajuntament per llei pot vendre per a crear vivendes de protecci oficial.

CAPTOL 7: TRANSFERNCIES DE CAPITAL.
Sn els ingressos d'altres administracions amb dest a inversions i obres.

CAPTOL 8: ACTIUS FINANCERS.
s l'ingrs de les devolucions que els funcionaris realitzen sobre prestem o avanos que hagen demanat al llarg de l'any.

CAPTOL 9: PASSIUS FINANCERS.
Cont la xifra de prstecs contractats per l'Ajuntament.

GASTOS - INVERSIONS

CAPTOL 1: GASTOS DE PERSONAL.
En este apartat on s'inclou tota la relaci de llocs de treball de l'Ajuntament i els salaris dels funcionaris.

CAPTOL 2: GASTOS EN BNS CORRENTS I SERVEIS.
Sn els gastos del funcionament de la ciutat, enllumenat, aigua, neteja, arreplega fems, mantenint collegis, atenci de parcs i jardins i un llargussim etctera que Castell, cada vegada ms gran, cada vegada ms capital necessita que cuidem amb major cura.

CAPTOL 3: GASTOS FINANCERS.
Sn els gastos derivats dels prstecs sollicitats per l'ajuntament, interessos financers principalment.

CAPTOL 4: TRANSFERNCIES CORRENTS.
Sn les ajudes i subvencions que l'Ajuntament concedix a altres institucions i persones: ONGD's, associacions, prestacions socials reglades a famlies amb menys recursos i les aportacions als patronats de turisme, festes i esports.

CAPTOL 6: INVERSIONS REALS.
Esta partida sn les inversions reals de l'Ajuntament. s ac on s'inclouran els projectes determinats pels pressupostos participatius i els que l'equip de govern determine com a objectius per a enguany.

CAPTOL 7: TRANSFERNCIES DE CAPITAL.
Sn els gastos que l'Ajuntament transferix a altres entitats perqu puguen desenvolupar tamb inversions, s a dir, projectes d'obres on l'Ajuntament collabora amb una aportaci econmica.

CAPTOL 8: ACTIUS FINANCERS.
Com ja s'explicava en el captol d'ingressos, l'Ajuntament possibilita als funcionaris rebre un avan de les seues nmines per a necessitats urgents, o xicotets prstecs i a es contempla en esta partida.

CAPTOL 9: PASSIUS FINANCERS.
Esta partida que es repetix en Ingressos i Gastos es referix als prstecs contractats per l'Ajuntament.