Està en: INICI > Medi Ambient
L'objecte s el desenvolupament del Mapa Acstic de Castell de la Plana, constitut pel conjunt d'estudis i anlisi que sintetitzen l'estat de la qualitat acstica del terme municipal, aix com les previsions futures i l'elaboraci de propostes que servisquen de base per a l'elaboraci del programa d'actuaci.

El mapa acstic t com a objectius primaris els segents:
  • Desenvolupar per mitj dels processos de mesura i de modelitzaci adequats el mapa acstic.
  • Elaborar el Pla Acstic Municipal que tinga com a objectiu la reducci del soroll urb d'acord amb all que s'ha especificat en la Llei de Protecci contra la Contaminaci Acstica de la Comunitat Valenciana.
  • Establir els parmetres de qualitat acstica per al Municipi de Castell de la Plana, i zonificar el territori urb d'acord amb all que s'ha especificat per la legislaci.
Este document constitux l'informe final de l'adjudicaci del contracte de "Elaboraci de mapes de soroll i diagnstic sobre la contaminaci acstica generada en el terme municipal de Castell" realitzat per la UTE de les empreses Acstica i telecomunicacions, S.L. i IDOM, Enginyeria i Arquitectura, S.A.

Per a complir tots els objectius s'ha tingut en compte la segent legislaci i normativa:

- Directiva 2002/49/CE - Sobre avaluaci i gesti del Soroll Ambiental de 25 juny 2002.

- Directiva 2003/4/CE - Relativa a l'Accs del Pblic a la Informaci Mediambiental de 28 de gener del 2003.

- Llei 37/2003, de 17 novembre, del Soroll (B.O.E. nm. 276 amb data 18/11/2003).

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll pel que fa a l'avaluaci i gesti del soroll ambiental (B.O.E. nm. 301 amb data 17/12/05).

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificaci acstica, objectius de qualitat i emissions acstiques(B.O.E. nm. 254 amb data 23/10/07).

- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecci contra la Contaminaci Acstica. (D.O.G.V 09/12/2002).

- Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificaci i gesti en matria de contaminaci acstica (D.O.G.V 18/7/2006).

- Normes ISO 1996-1:2003, ISO 1996-2:1987/1998, ISO 1996-3:1987 de Descripci i Mesurament del Soroll Ambiental.