Està en: INICI > Salut Pblica
ORDENANA MUNICIPAL SOBRE TINENA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.

Ordenana Municipal sobre Tinena d'Animals

Cens Can Municipal
s deure del propietari inscriure els gossos en el Cens Can Municipal d'aquest Ajuntament, una vegada que els dits animals porten implantat el microxip i se'ls haja posat la vacuna antirbica, advertint-li que en cas contrari s'iniciar el corresponent procediment sancionador.

El trmit d'inscripci pot omplir-se a travs de qualsevol opci de les relacionades a continuaci:
 • Opci 1.- Personant-se vost o representant en el Departament de Salut Pblica, en Plaa Major, 1 - 4t, aportant la cartilla de vacunaci (amb la vacuna de la rbia actualitzada) i el nmero del microxip, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • Opci 2.- Imprimint l'imprs Cens Can: Declaraci de Tinena de Gossos, omplint-ho amb les dades que se solliciten, adjuntar la taxa pagada (pot imprimir-se un model) i presentant-ho en qualsevol Registre de les Tinences d'Alcaldia, ubicades en:

  - Districte Nord: Plaa Primer Mol, nm. 1.
  - Districte Sud: C/ Ricardo Catal cantonada amb C/ Joaqun Marqus.
  - Districte Est: Avinguda Germans Bou, nm. 27.
  - Districte Oest: Plaa Espanya, nm. 1.
  - Districte Centre: Plaa Major, nm. 1.
  - Districte Martim: Passeig Buenavista, nm. 28.

  Ms informaci a la Seu Electrnica.
 • O tamb enviant-ho per correu ordinari al Departament de Salut Pblica, Plaa Major, 1 - 4t, 12001 Castell.
Indicar-li que una vegada rebut i registrat l'imprs, se li remetr una cpia justificativa de recepci junt amb la xapa identificativa que haur de portar el ca en lloc visible quan circule per la via pblica.

Qualsevol canvi en les dades (baixa, venda, donaci, canvi de direcci o telfon) hauran de ser notificats al Departament de Salut Pblica.

Tinena d'Animals d'Espcie Canina Potencialment Perillosos.
Segons l'article 43 de l'Ordenana Municipal de Tinena d'Animals de Companyia, animals potencialment perillosos i sobre el servei municipal d'arreplega d'animals: La tinena de qualssevol animals classificats com potencialment perillosos requerir l'obtenci d'una llicncia administrativa, amb un perode de validesa de cinc anys podent ser renovada per perodes successius de la mateixa duraci. L'rgan competent per a atorgar-la s l'alcalde, podent delegar-la.

Per a l'obtenci de la llicncia ser necessari presentar la segent documentaci junt amb el Imprs de Sollicitud:
 1. a) Fotocpia del Document Nacional d'Identitat.
 2. b) Sollicitud d'Antecedents Penals (a causa de noves instruccions del Ministeri de Justcia, els antecedents penals seran sollicitats per l'Administraci requirent dels mateixos, l'interessat haur de firmar la sollicitud i adjuntar-la amb la resta de documentaci a l'Ajuntament, el qual ja s'encarregar de tramitar l'esmentada sollicitud).
 3. c) Certificat d'aptitud psicolgica i capacitat fsica (expedit en centres de reconeixement autoritzats de conformitat amb l'article 6 del RD 287/2002, de 22 de mar).
 4. d) Cpia de la plissa del segur de responsabilitat civil per danys a tercers encara que haja sigut cedit a un tercer per al seu atenci, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros).
 5. e) Cpia del rebut acreditatiu del pagament de la referida plissa.
 6. f) Fotocpia de la cartilla de vacunaci.
 7. g) Fotocpia del certificat d'inscripci en el Registre Valenci d'Identificaci Animal (RIVIA).
En el moment de presentar la documentaci en el Registre de l'Ajuntament, hauran d'aportar-se els originals per a ser compulsats, a excepci del Certificat d'Aptitud Psicolgica i Capacitat Fsica que haur de ser original.


Emplaament de zones d'esbarjo can:
 • Parc Pont de Ferro.
 • Zona UJI.
 • Mestre Arrieta.
 • Zona Censal.
 • Parc Ramn James Boera.
 • Auditori.
 • Zona Primer Mol.
 • Parc Pinar del Grau
 • Parc Litoral.