Està en: INICI > Sobre la Web
Li informem que la visita al lloc web de l'Ajuntament de Castell (www.castello.s i www.castellon.s) s'efectua de forma annima.

No obstant, en algunes pgines del lloc web de l'Ajuntament de Castell se li sollicitar als usuaris certs dades personals imprescindibles per a prestar el servei o informaci que aquests solliciten.

L'Ajuntament de Castell respectar escrupulosamente la confidencialitat de les dades de carcter personal aportats pels ciutadans a aquest lloc web, que seran incorporats en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Castell, mitjanant l'observancia de la normativa vigent sobre protecci de dades i, entre altres, el disposat en la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal i altres disposicions d'aplicaci.

Les dades recaptades nicament sern objecte de cessi, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat o d'acord amb el previst en la citada Llei Orgnica de Protecci de Dades de Carcter Personal.

Les persones, les dades personals de les quals constin en un fitxer informatitzat de l'Ajuntament de Castell podran exercitar els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, en la forma prevista en la Llei, davant l'rgan responsable del fitxer.


En el cas de desconixer aquest rgan, la sollicitud es dirigir a:

Ajuntament de Castell.
Plaa Major, 1.
12001 - Castell.

Indicant clarament: Tutela de Drets LOPD.