• 1. Mesures en el marc del procs de desescalada.
  ms informacin
 • 2. Suspensi obres municipals en execuci (entre el 30 de mar al 9 d'abril de 2020) COVID 19.
  ms informacin
 • 3. Suspensi de terminis i execuci de contractes pel COVID 19.
  ms informacin
 • 4. Determinaci de les rees de govern i regidories delegades i nomenament dels tinents d'alcalde delegats i delegades d'rea i dels regidors delegats i delegades.
  ms informacin
 • 5. Delegaci d'atribucions de competncia de l'Alcaldia.
  ms informacin
 • 6. Nomenament del suplent del Regidor Secretari de la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 7. Nomenament del Regidor Secretari de la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 8. Nomenament de les i els membres de la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 9. Delegaci d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del Govern Municipal.
  ms informacin
 • 10. Nomenament de Tinents i Tinentes d'Alcaldia.
  ms informacin
 • 11. Designaci de Regidores Presidentes i Regidors Presidents dels Districtes..
  ms informacin
 • 12. Designaci de Vicepresidents i Vicepresidentes dels Districtes.
  ms informacin
 • 13. Designaci de regidores presidentes i regidors presidents dels Consells Sectorials.
  ms informacin
 • 14. Designaci de Presidncia i Vicepresidncia del Patronat Municipal dEsports.
  ms informacin
 • 15. Designaci de Presidncia i Vicepresidncia del Patronat Municipal de Festes.
  ms informacin
 • 16. Designaci de Presidncia i Vicepresidncia del Patronat Municipal de Turisme.
  ms informacin
 • 17. Designaci de regidora procuradora de la Baslica de la Mare de Du del Lled.
  ms informacin
 • 18. Aprovaci del canvi de denominaci del municipi de Castelln de la Plana/Castell de la Plana per la forma exclusiva en valenci "Castell de la Plana".
  ms informacin
 • 19. Creaci de la Comissi d'Avaluaci ambiental de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 20. Normes d'organitzaci i funcionament del Consell Municipal de la Infncia i Adolescncia de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 21. Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitncia Domiciliria de l'Ajuntament de Castell.
  ms informacin
 • 22. Designaci del Gerent del Patronat Municipal de Festes de Castell.
  ms informacin
 • 23. Cessament i designaci de les i els membres del Tribunal Econmic Administratiu del Municipi de Castell.
  ms informacin
 • 24. Delegaci de funcions del Secretari General de l'Administraci Municipal.
  ms informacin
 • 25. Nomenament del Secretari General de l'Administraci Municipal com Titular de l'rgan de Suport a la Junta de Govern Local.
  ms informacin
 • 26. Instrucci per a la inclusi de criteris socials en la contractaci pblica de lAjuntament de Castell.
  ms informacin
 • 27. Barem socieconmic relatiu a la prestaci del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili Polivalent.
  ms informacin
 • 28. Decret de l'Excm. Sr. Alcalde, d'implantaci del tauler d'edictes electrnic de l'Ajuntament de Castell.
  ms informacin
 • 29. Bases reguladoras de la autorizacin de ocupacin de viviendas sociales del Ayuntamiento de Castelln de la Plana
  ms informacin
 • 30. Decret per el que s´aproven models de declaració responsable normalitzada a efectes del Reial Decret 1000/2010 de 5 d´agost, sobre visat colegial obligatori, i annexes.
  ms informacin
 • 31. Decret de l’Excm. Sr. Alcalde pel qual es crea la Comissió Assessora de Valoració Documental.
  ms informacin
 • 32. Bases per a regular la col.laboració entre l´ Excmo. Ajuntamiento de Castelló de la Plana i les entitats de crédit per a recaptació de tributs locales i altres ingressos.
  ms informacin
 • 33. Bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló, mitjançant concurs públic.
  ms informacin
 • 34. Aprovació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana".
  ms informacin
 • 35. Implantació de la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.
  ms informacin
 • 36. Decret de l´Excm. Sr. alcalde aprovant la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.
  ms informacin
 • 37. Nomenament Coordinadors Generals de les Àrees de Govern de l´Ajuntament de Castelló.
  ms informacin
 • 38. Regulació del Sistema de Cartes de Servei en l´Ajuntament de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 39. Creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.
  ms informacin