Implantació de la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.

Disposició: Decret de l´ Alcaldía.
Aprovació: 17 de juny de 2008.
Publicació: B.O.P. de Castelló, núm. 78, de data 26 de juny de 2008 (pág 4765-4767).
Decret pel que es resolc aprovar l´implantacióde la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.volver