Segons l'article 138.3 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes menors aquells l'import dels quals siga inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracte de contractes de subministraments o serveis.

L'Ajuntament pretén donar a conèixer el llistat de productes o serveis que habitualment s'adquireixen pel Consistori amb les característiques de contractes menors, per a així fomentar la participació directa dels comerços en els processos de compra donant la possibilitat a les empreses interessades a proveir aquests productes o serveis a manifestar aqueix interès perquè els serveis municipals els tinguen en compte a l'hora d'obtenir un major nombre d'ofertes.

La finalitat d'aquest apartat és oferir un mecanisme directe perquè els diferents comerços puguen participar en els contractes menors duts a terme pel consistori, i així millorar la transparència en la gestió dels fons públics i aconseguir una major rotació en les compres de l'Ajuntament amb els diferents comerços del municipi.

Per a subscriure's a aquest servei, haurà d'emplenar el present formulari facilitant les dades relatives a la seua empresa, informació que l'Ajuntament utilitzarà per a conèixer el seu interès en els diferents epígrafs als quals s'haja subscrit i conèixer les seues dades de contacte per a sollicitar possibles ofertes.

L'Ajuntament abans de sollicitar ofertes comprovarà que les dades que figuren en el formulari són correctes.

Si l'epígraf en el qual vostè vol manifestar el seu interès no existeix o no s'ajusta exactament als quals figuren en el llistat o per a qualsevol consulta, pot contactar amb el Negociat de Compres i Subministraments, telèfon 964.355.133 / 964.355.135.

>> Formulari de Subscripció com interessat en Contractes Menors.