Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Redacció de projecte d'execució i execució de les obres de tancament per a seguretat del primer i segon recinte, centre d'interpretació i posada en valor de l'espai del Castell Vell de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 2016/10 G-2016/20976 
Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local.
Data de publicació en el BOP: 13 de septembre de 2016. 
Data de publicació en el BOP anuncí rectificació del termini de presentació d´ofertas:15 de septembre de 2016.
Data fi presentació proposicions (20 dies naturals): Fins al 5 d´octubre de 2016, a les 14:00 hores.
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) :15 de septiembre 2016.

OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el divendres 7 d’octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores, en el segon pis de l’edifici Noble
   . Acta sobre B

- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura  Sobres C: acte públic: divendres 28 d´octubre de 2016, a partir de les 08:30 hores, segon pis de l´edifici Noble.
   . Acta sobre C
- Data lectura informe tècnic sobres C i, si és el cas, proposta d'adjudicació: acte públic:  16 de novembre de 2016, a les 08:00 hores, segon pis de l´edifici Noble.
   . Acta proposta d'adjudicació 

Data d´adjudicació del contracte: 2 desembre de 2016

Anuncí adjudicació.

Data Formalització del contracte: 12 desenbre de 2016

Anuncí Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: 
Anuncí Licitació.
Anúncí rectificació del termini de presentació d´ofertes.
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
Plec de Prescripcions Tècniques.
Anteprojectevolver