Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació del grup Rafalafena dels Tarongers, Fase II

Número d’expedient: 2016/38 G-2016/30950

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde

Data de publicació en el BOP: 20 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 3 d’octubre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 20 de setembre de 2016 


OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d’octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l’edifici Noble.

. Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el divendres 14 d'octubre de 2016, a partir de les 12:15 hores, en el segon pis de l’edifici Noble

Acta lectura informe sobre B i obertura sobre C

- Data lectura informe tècnic sobre els criteris avaluables automàticament per mitjà de fórmules matemàtiques i, si és el cas, proposta d’adjudicació: el divendres 21 d’octubre, a les 8:00 hores. Lloc: en el segon pis de l'edifici Noble.


-Acta lectura informe sobre C i proposta d´adjudicació

-Anuncí Adjudicació

-Anuncí Formalització

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprovació PCA

Projecte

volver