Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d’Instal·lació de neteges públiques a Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/21 G-2016/25728
Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local
Data de publicació en el BOP: 08/11/2016
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:30 hores en el segon pis de l’Edifici Noble 
   . Acta sobre B 
-Data lectura informe dels Sobres B i obertura Sobres C, en acte públic: dimecres, 7 de desembre de 2016, a les 09:30  hores, en el segon pis de l’Edifici Noble. 
   . Acta sobre C
- Data lectura informe dels sobres C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a les 9:05 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble
   . Acta proposta adjudicació 

 

Data d´adjudicació del contracte: 23 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data de formalització del contracte: 20 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.

 DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- Diligencia PCA
- Projecte 
- Diligència Projecte

volver