Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Consolidació de la vil·la romana en el camí de Vinamargo de Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/15 G-2016/25757
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 17 de novembre de 2016
Data fi presentació proposicions: Fins al 30 de novembre de 2016, a les 14:00 hores Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 17 de novembre de 2016
OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 2 de decembre de 2016, a les 08:30 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre B
- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura sobres C en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a las 8:25, en el segon pis de l'Edifici Noble. 
   . Acta sobre C
- Data lectura informe tècnic sobres C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 19 de decembre de 2016, a las 14:05, en el segon pis de l'Edifici Noble
   . Acta proposta adjudicació 

Anunci Adjudicació

Anunci Formalització


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació
- Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- Diligència PCA
- Projecte


volver