Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent "Projecte eficiència enllumenat públic en Av. Rei D. Jaume ".

G-  30196/2016

Órgano de Contractació: Decret Sext Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Electricidad Verchili, SL

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió):12 de gener de 2017

Data adjudicació del contracte: 29 novembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data formalització del contracte: 2 desembre de 2016

Anunci Formalització.


volver