• 1. Contractaci, per procediment obert, del servei de gesti i execuci dels tallers i activitats de temps lliure de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 2. Contracte del Servici de control analític de les masses d’aigua de la Marjalería de Castelló
  ms informacin
 • 3. Contractació, per procedimient obert, del subministrament de "vals de compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'emergència social concedides per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene (Expt. 201-54-28920/2015)
  ms informacin
 • 4. Contractació, per procediment obert, del Servei complementari al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (Expte. 201/37550/2015)
  ms informacin
 • 5. Contractaci mitjanant procediment obert de servei d'installaci, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i la prestaci dels serveis complementaris amb el desplegament tcnic i hum necessari, per a compondre una producci general concorde als espectacles a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017.
  ms informacin
 • 6. Contractaci mitjanant procediment obert del servei d'allotjament i manutenci per a participants i organitzaci en esdeveniments a celebrar en les Festes de la Magdalena 2017 i que tindr lloc del 18 al 27 de mar de 2017.
  ms informacin
 • 7. Contractaci mitjanant procediment obert del servei de vigilncia de Seguretat, Auxiliar d'organitzaci i servei d'admissi amb motiu de la celebraci d'activitats organitzades pel Patronat Municipal de Festes.
  ms informacin
 • 8. Contracte prestaci de servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotaci de mquines expenedores de slids i lquids, mitjanant l'explotaci de la installaci de bar existent en la I.E. Complex esportiu Chencho i autoritzaci per a la installaci i explotaci de punts de venda en la installaci esportiva Ciutat Esportiva
  ms informacin
 • 9. Contractació, per procediment obert, del servei d'organització i execució de la Fira d'oci infantil i juvenil de Nadal.
  ms informacin
 • 10. Projecte de prova pilot per a la implantació d´un sistema d´arreplega selectiva de fracció orgànica a Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 11. Contractaci, per procediment obert, del servei de disseny i gesti del Programa d'Oci Alternatiu #rutacatorze35.
  ms informacin
 • 12. Serveis d’arreplega, manteniment, sistema d’adopció, eliminació per mitjà de mètodes incruents i incineració d’animals de companyia a Castelló
  ms informacin
 • 13. Contractaci, per procediment obert, del servei de gesti de la collecci museogrfica permanent municipal situada en l'edifici del carrer Cavallers nmero 25, de Castell de la Plana, i la redacci del Pla Museolgic Municipal que incloga l'estudi de viabilitat de creaci d'un Museu de la Ciutat.
  ms informacin
 • 14. Contractaci del servei de bar/cafeteria situat a l'interior de la installaci esportiva Camp de futbol Sant Agusti i Sant Marc de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 15. Contractaci, per procediment negociat sense publicitat, de l'execuci del Programa de Gesti de la Diversitat Cultural en l'mbit Educatiu.
  ms informacin
 • 16. Contractaci, per procediment negociat sense publicitat, de l'execuci del projecte Joves per la Interculturalitat i la Convivncia: Grups d'Autogesti de Joves.
  ms informacin
 • 17. Servei de gestió de residus sanitaris de higiene íntima i servei bacteriostàtic del Ajuntament de Castelló
  ms informacin
 • 18. Contractació del serveis postals amb base en l´Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 19. Contractació dels Servicis de desratització, desinsectació, desinfecció i lluita contra les panderoles en el terme municipal de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 20. Contractació del servei d'execució subsidiària d'obres per a restablir la legalitat urbanística per a complir el deure conservació i per a demolir edificacions en situació de ruïna que ordena l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 21. Contracte del Servei de la campanya contra la plaga Tomicus destruens de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 22. Nova contractació dels treballs de redacció de l’estudi i proposta d’àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 23. Contractació del Servici d’execució subsidiària d’obres per a restablir la legalitat urbanística, per a complir el deure de conservació i per a demolir edificacions en situació de ruïna que ordena l’Ajuntament de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 24. Contractaci, per Procediment Obert, del servei de catering de menjar i berenar per a l'atenci de necessitats i inclusi social a menors i les seues famlies en perode vacacional estival i de nadal, per a l'exercici 2016.
  ms informacin
 • 25. Contractació del Servici de prevenció alié de riscos laborals en les especialitats de medicina del treball i higiene industrial per al servici propi de prevenció de riscos laborals de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 26. Contractació del Servici de conservació i manteniment de les estacions de bombament de la xarxa de clavegueram i control d’abocaments en el terme municipal de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 27. Contractació dels Treballs de redacció de l’Estudi Acústic del Pla General Estructural de Castelló de la Plana i de la revisió del Pla Acústic Municipal
  ms informacin
 • 28. Contractació de l’explotació dels Servicis de temporada de platja del terme municipal de Castelló de la Plana per a la temporada estival de 2016
  ms informacin
 • 29. Contractación dels Servicis de repartiment i subministrament de tanques i senyalització portàtil en la via pública en el terme municipal de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 30. Contractació dels treballs de redacció de l’informe de viabilitat econòmica i de la memòria de sostenibilitat econòmica que s’integraran en el Pla General Estructural de Castelló
  ms informacin
 • 31. Contractació del Servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram en el terme municipal de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 32. Contractació dels Servicis de control de les poblacions de mosquits i altres insectes en cas de plaga en el terme municipal de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 33. Contractació del Servici d’inspecció i manteniment de Centres de transformació dependents de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 34. Contractació dels treballs de redacció de l’estudi i proposta d’àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana, inclosos en el Pla General Estructural de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 35. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat dels Treballs de col·locació i retirada de cadires i taules en la via pública durant les festes fundacionals de la Magdalena de 2016
  ms informacin
 • 36. Contractaci, mitjanant procediment obert, del servei per a l'execuci del programa d'activitats aqutiques i socorrisme aqutic en les piscines cobertes municipals del Patronat Municipal d'Esports, dividit en tres lots.
  ms informacin
 • 37. CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI POLIVALENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ.
  ms informacin
 • 38. CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE SUPORT SOCIAL I EDUCATIU DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

  AVÍS: ADVERTIDA LA PRESÈNCIA D'UN ERROR EN EL LLISTAT DE PERSONAL A SUBROGAR, EN DATA D'AVUÍ (7 D'OCTUBRE DE 2015) ES PROCEDEIX A PUBLICAR EL LLISTAT RECTIFICAT.
  ms informacin
 • 39. Contractació, per procediment obert, del servei complementaria al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 40. CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES D’ESCAMPAMENT CANÍ DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  ms informacin
 • 41. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de manteniment de les instal·lacions de Fibra Òptica de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 42. Contractaci, per procediment negociat sense publicitat, de la elaboraci i l'execuci del projecte Stop Rumors (Xarxa Anti Rumors Castell).
  ms informacin
 • 43. Contractaci, per procediment negociat sense publicitat, de lelaboraci i lexecuci del projecte "Acercando"
  ms informacin
 • 44. Contractaci, per procediment negociat sense publicitat, de lelaboraci i lexecuci del projecte Barris Interculturals.
  ms informacin
 • 45. CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE LA CAMPANYA CONTRA EL PUNXEGUT ROIG DE LES PALMERES EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ
  ms informacin
 • 46. Contractació, per procediment Obert, del Servei de Gestió de les Aules d´Informàtica Municipals.
  ms informacin
 • 47. CONTRACTACIÓ DELS SERVICIS POSTALS AMB BASE EN L’ACORD MARC DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  ms informacin
 • 48. Contractaci, per procediment Obert, dels Serveis de Sala del Teatre del Raval.
  ms informacin
 • 49. CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I SEGURETAT VIÀRIA A INTEGRAR EN EL PLA GENERAL ESTRUCTURAL
  ms informacin
 • 50. Contractaci del servei "Escola de Mat i de Vesprada, curs 2015-2016".
  ms informacin
 • 51. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de bioindicadores de flora i fauna de la Marjalería de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 52. CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC QUE S’INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ
  ms informacin
 • 53. CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC QUE S’INTEGRARÀ EN EL CATÀLEG DE PROTECCIONS DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  ms informacin
 • 54. CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEPENDENTS DE L AJUNTAMENT DE CASTELLÓ
  ms informacin
 • 55. CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT I REFORÇ DE L'ALUMNAT ABSENTISTA.
  ms informacin
 • 56.  Contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del servei de catering de menjars per als projectes "Temps d' Esplai" i "Vine al Pinar", de la Campanya d ' Animació de l 'Estiu 2015.
  ms informacin
 • 57. CONTRACTACIÓ DEL SERVICI D’ARREPLEGA I ELIMINACIÓ DE PILES USADES TIPUS NORMAL I DE BOTÓ, BATERIES DE TELÈFONS MÒBILS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS PER A LES MATEIXES.
  ms informacin
 • 58. Servei de Soccorrisme Aqutic en les piscines depenents del Patronat Municipal d'Esports.
  ms informacin
 • 59. Contractaci del servei de bar/cafeteria, inclosa l'explotaci de mquines expenedores de slids i lquids, mitjanant l'explotaci del punt de venda destinat a bar en la installaci esportiva Gaet Huguet.
  ms informacin
 • 60. Contractaci, per procediment obert, del servei de realitzaci i gesti de la festa de Carnestoltes 2015.
  ms informacin
 • 61. CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE l’ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DEL PLA GENERAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  ms informacin
 • 62. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DELS ESCENARIS EN VIA PÚBLICA I EN EDIFICIS MUNICIPALS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
  ms informacin
 • 63. Contractació del Servici de conservació i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis i dependències de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 64. Servei per al desenrrotllament del programa esportiu anomenat Activitat fsica per a persones joves i adultes del Patronato Municipal d'Esports.
  ms informacin
 • 65. CONTRACTACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DELS SERVICIS DE TEMPORADA DE PLATJA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA PER A LA TEMPORADA ESTIVAL DE 2015 (4 berenadors, 1 zona d’hamaques i ombrel·les, 1 lloc d’embarcacions i 1 quiosc)

  ms informacin
 • 66. Servei de neteja dels col·legis públics de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 67. Servei de neteja d’edificis i dependències de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
  ms informacin